పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/415

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   శ్రీనాగాపుర్యాం కలివైరిగీతే శ్రీపార్థశయ్యాబిద దివ్యదేశే|
   శేషే శయానం నిగమాన్త వేద్యం దేవం ప్రపద్యే కమలాసహాయమ్‌||
   చోళమణ్డల లసచ్చత్వారింశత్ స్థలేశ్వరాన్ దేవాన్|
   సంకీర్త్య పద్య బృందై స్సంతోషాబ్దౌ నిమగ్న హృదయోస్మి||

  -ఇతి చోళమణ్డలస్థ చత్వారింశ ద్దివ్యదేశ స్తుతి: - సమాప్తా

అథ మద్య మణ్డలస్థ దివ్యదేశద్వయ స్తుతి:

1. శ్రీ దేహలీ తిరుక్కోవళూరు దివ్యదేశ:

   శ్రీదేహళీశం శ్రితపారిజాతం కాసారపూర్వాద్య కవీంద్రజుష్టమ్‌|
   శ్రీమత్కలిద్విట్కవినా చ గీతం లోకత్రయాక్రామిపదం స్తవాని||

2. శ్రీమదహీన్ద్రపుర దివ్యదేశ:

   శ్రీమత్యహీన్ద్ర నగరే గరుడాపగాయా స్తీరే విభాన్తముపయామికలిద్విడీడ్యమ్‌|
   వేదాన్త సూరి హృదయావపథం రమేశం శ్రీదేవనాథ భగవన్త మనన్త సేవ్యమ్‌||

అథ పాణ్డ్యమణ్డలస్థ అష్టాదశ దివ్యదేశ స్తుతి:

1. కురుకాపురి దివ్యదేశ: - ఆళ్వార్ తిరునగరీ

   ఆదినాథ భగవన్నిలయాయ శ్రీశఠారి మునిరాడ్బవనాయ|
   తన్మునీంద్ర వినుతాయ నమస్తాత్ కురుకానగరాయ||

2. శ్రీ వైకుణ్థ దివ్యదేశ:

   తామ్రపర్ణీ తటోద-దైవకుణ్ఠ నగరే స్థితమ్‌|
   శ్రీశఠారి నుతం వన్దే శ్రీవౌకుణ్ఠాహ్వయం హరిమ్‌||

3. వరగుణ మజ్గళ దివ్యదేశ:

   వరగుణ మజ్గళ నిలయే నిషణ్ణ మమరేశ మనిశ ముపసేనే|
   శ్రీకారిసూను కలితస్తుతలక్ష్యం నిత్యసేవితం లక్ష్యా||

4. తిరుప్పుళింగుడి దివ్యదేశ:

   పుళింగుడి సమాహ్వయే మహిత దివ్యదేశే స్థితం
   పణీంద్ర శయనోజ్వలం శఠరిపోర్ముని మానసే|
   పనన్త మనిశం చ తత్సతి తతి ప్రహృష్టం హరిం
   భజే చరణ పజ్కజ ద్వితయ నిత్యసేవోత్సుక:||

309