పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/412

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   లఘు వ్యాఘ్ర దివ్యస్థలేశం రమేశం -కలిద్వంసి యోగీంద్ర గాథోపగీతమ్‌|
   ఫణీంద్రం ఛలేనాదిశ్య ప్రభాన్తం -ప్రభుం వందిషీయానిశం సంగసీయ||

13. తిరుచ్చేరై దివ్యదేశ:-సుగంధపురీ

   కలిజిమ్మని మానస వాస రుచి-ప్రచురం రుచిరం రుచిరాభరణమ్‌|
   పురి సారసమాహ్వయ భాజి ముదా-వసతిం దదతం భజ సారపతిమ్‌||

14. తిరునరైయూరు దివ్యదేశ:-సారక్షేత్రం

   గాథానాం శతకేన దివ్యకవినా శ్రీమత్కలిద్వంసినా
   గీతం శ్రీనిలయాఖ్యాయా భువి లసత్ ఖ్యాతిం సుగంధాలయమ్‌||
   ప్రాదాన్యం శ్రియ ఏవ విభ్రత మదిష్ఠాయోల్లసన్తం హరిం
   వాచా స్తౌమి హృదా భజామి శిరసా వందే ముదా సన్తతమ్‌||

15. తిరువెళ్ళియజ్గుడి దివ్యదేశ:-శుకక్షేత్రమ్‌

   తిరువెళ్ళియజ్గుడీతి ప్రఖ్యాతం -దివ్యదేశ మబిరామమ్‌|
   అదిశయిత వన్తమీశం-పరకాల కవీన్ద్ర కీర్తితం స్తౌమి||

16. తిరువిన్దళూరు దివ్యదేశ:

   వేదామోద విమాన-చ్చాయా మాశ్రిత్య ఫణి పతౌ శయితమ్‌|
   ఇన్దుపుర నాథమీడే-పరిమళరజ్గం కలిద్విడు పగీతమ్‌||

17. తిరుక్కణ్డియూరు దివ్యదేశ:

   కణ్డియూరు సమాఖ్యత స్థలేశం కలిజిన్నుతమ్‌|
   హరశాప హరం దేవం శిరసా ప్రణతోస్మ్యహమ్‌||

18. శ్రీ చిత్రకూట దివ్యదేశ:

   శ్రీచిత్రకూటే వినుతే మహద్బ్యాం -శ్రీమత్కలిద్విట్ కులశేఖరాభ్యామ్‌|
   గోవిన్దరాజం భగవన్తమీడే-దృష్ట్యా పునానం నటరాజమీశమ్‌||

19. తిరుక్కణ్ణపుర దివ్యదేశ:

   శ్రీవిష్ణుచిత్త కులశేఖర కారిసూను గోదా కలిద్విడుపగీత మహాప్రభావమ్‌|
   శ్రీకృష్ణ దివ్యనగరే నివసస్తమీడే శ్రీశౌరిరాజ భగవన్త మనన్త కీర్తిమ్‌||

20. తిరుక్కణ్ణజ్గుడి దివ్యదేశ:

   కణ్ణజ్గుడీతి జగతి ప్రథితే పవిత్రే క్షేత్రే లసన్తమనఘం ఘనమేచకాజ్గమ్‌|
   గీతం కలిప్రమథనేన కవీశ్వరేణ లక్ష్మీపతిం ప్రణమతాం సకలార్థ సిద్ది:||

306