పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/411

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   పరకాల కవిస్తుతి లబ్దముదం సుపవిత్ర కవేర సుతా తటగమ్‌|
   ప్రథితోత్తమనామ జుషం పరమం పురుషం సతతం హృది భావయత||

4. అన్బిల్ దివ్యదేశ: - ప్రీత్యాదరక్షేత్రమ్‌

   శ్రీభక్తిసార యమిరాడుపగీత సంజ్యం ప్రీతిస్థలీతి భువనే ప్రథమానకీర్తిమ్‌|
   అన్బిల్ సమాఖ్య శుభదేశ మశేషభోగ్యం సంభూషయన్ పణిశయ!ప్రణతే ప్రసీద||

5. ఉరైయూరు దివ్యదేశ:-నిచుళాపురీ

   మునివాహన సూర్యవతారవశాన్మహితే సహితే మహితైర్విబుదై:|
   పరకాలసుతే హ్యురయూరభిదే నిచుళానగరే విజయస్వ హరే||

6. తణ్జమామణిక్కోవిల్-తణ్జక్షేత్రమ్‌

   కలిద్వేషి సూరీంద్ర చిత్తే లనన్తం వసస్తం చ తణ్జహ్వయే దివ్యదేశే
   హరిం నీలమేఘాభిదానం రమేశం సదా చింతయేథా ముదా ముగ్దచిత్త||

7. పుళ్ళంపూదజ్గుడి దివ్యదేశ:

   పుళ్ళం పూతజ్గుడి శుభనామ్నా-యుక్తే శ్రీమత్కలిరిపుగీతే|
   పున్నాగాడ్యే సుమహితదేశే-భాన్తం దేవం హృదయ భజస్వ||

8. తిరుప్పేర్‌నగర్-అప్పక్కుడుత్తాన్ సన్నిధి:

   భక్తిసార శఠజిత్కలిజిద్బి: భట్టనాథమునినా చ సుగీతమ్‌|
   సహ్యజాతటశయం మహదాఖ్యక్షేత్రనాథ మిహ చింతయ చిత్త||

9. ఆదనూరు దివ్యదేశ:-కామధేను క్షేత్రమ్‌

   ఆదనూరితి శుభా హ్వయయుక్తే కామధేను నగరేకలిహన్త్రా|
   యోగినా స్తుతమమేయ గుణాడ్యం భక్త భోగ్య భగవన్తముపాసే||

10. తిరువళుందూర్ దివ్యదేశ:

   కలిద్వంసి సూరీంద్ర గీతం గుణాడ్యం హరిం గోసఖాబిఖ్య మానన్ద నిఘ్నమ్‌|
   ఆళందూరబిఖ్యాత దివ్య స్థలేశం సదా చింతయేయం ముదా కీర్తయేయమ్‌||

11. తిరుక్కుడన్దై దివ్యదేశ:-శ్రీకుంభఘోణమ్‌

   గోదా శ్రీపరకాలసూరి శఠజిత్ శ్రీభక్తి సారాబిద
   శ్రీమద్బట్ట కవీంద్ర కారితనయ శ్రీమన్మహాయోగిబి:|
   గీతం శ్రీయుత కుంభఘోణ నిలయం పర్యాప్తహీనామృతం
   దేవం శార్జ్గదరం పదా హృదయ! హే సంచింతయేథా ముదా||

305