పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/410

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   నిత్యకల్యాణనామాంచితే పావనే దివ్యదేశే స్థితం శ్రీవరాహప్రభుమ్‌|
   శ్రీకలిద్విణ్ముని స్తోత్రపాత్రం హరిం చింతయే సన్తతం వన్దిషియానిశమ్‌||

20. తిరుక్కడల్‌మల్లై-మహాబలిపురమ్‌

   జలదేర్నికటే సుపవిత్రతటే శయితం కలిజిమ్మని భూతనుతమ్‌|
   స్థలశాయి సమాఖ్య హరిం సతతమ్‌ నను చింతయ తామస మానస హే||

21. శ్రీ ఘటికాచల:(చోళసింహపురమ్‌)

   ఘటికాచలవాస కృతాదరణం కలిజిన్మహదాహ్వయ సూరినుతమ్‌|
   సకలామయ శాంతి కరం నృహరిమ్‌ భగవన్తమహం హృదయే నిదదే||

22. తిరువల్లిక్కేణి-శ్రీకైరవిణి

   శ్రీమత్కైరవిణీ తటే కృతపదం , శ్రీమన్మహాయోగిన:
   శ్రీభూసార పురావతీర్ణయమిన: శ్రీమత్కలిద్వంసిన:|
   స్తోత్రైరుజ్జ్వల దివ్యగాత్ర మమితై రాభూషణై ర్బూషితం
   గీతాచార్య మహర్నిశం హృది దదే శ్రీపార్థ సూతం హరిమ్||

   తుణ్డీరమణ్డలస్థ ద్వావింశతి దివ్యదేశ విషయమిదమ్‌|
   స్తోత్రం హృది దదతే యే తేషాం చరణౌ సదా వృణే శరణమ్‌||
               అథ చోళమణ్డలేశ స్తుతి:

1. శ్రీరజ్గమ్‌

   సూరీంద్రై ర్దశభిశ్చ కీర్తిత మథ శ్రీవిష్ణుచిత్తాత్మజాం
   గోదాం కామితవంత మప్రతిమయాం ప్రీత్యా తయా సంగతమ్‌|
   సర్వై: పూర్వగురూత్తమైశ్చ మునిభి: శ్రీనారదాద్యైర్ముహు:
   జుష్టం దివ్యమరుద్వృదా తటశయం శ్రీరజ్గనాథం భజే||

   శ్రీమద్వర వరమునిరా డన్తేవాసితి విశ్రుతో భువనే|
   శ్రీశైల మన్త్రవక్తా శ్రీరంగేశో హి దైవతశ్రేష్ఠు:||

2. తిరువెళ్ళరై-శ్వేతాద్రిక్షేత్రమ్‌

   విష్ణు చిత్తమునినా పరకాలాభిఖ్య దివ్యకవినా స్తుతకీర్తమ్‌|
   శ్వేత శైలనిలయం భగవన్తం పుణ్డరీకనయనం ప్రణమామి||
   శ్వాతాద్రినాథో భగవాన్ పుణ్డరీకాక్షానామ్నా ప్రథి:|
   శీభట్టనాథ పరకాల సూరిభ్యాం స్తుత:||

304