పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/409

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   జ్యోత్స్నేందు వక్త్ర భగవాన్! కలివైరి సూరి
   స్తోత్రైక పాత్ర ! కరుణార్ణవ! దీనబందో!
   సర్వత్ర సంనిదదతోపి కుతోను తేభూత్
   వాసోన్యదై వతగృహే! భవ సర్వదృశ్య:||

12. ప్రవాళవర్ణ భగవత్‌స్తుతి:

   భవార్ణవ ప్లవాయిత స్వదివ్య సూక్తిరాశినా
   కలిద్విషా మునీశ్వరేణ కీర్తిత ప్రభావ భో|
   సరోరుహాక్ష! శంఖ చక్రజుష్ట పాణి పజ్కజ
   ప్రవాళవర్ణదివ్యగాత్ర! పాహిమా, భవార్ణవాత్||

13. శ్రీవైకుణ్ఠనాథ భగవత్‌స్తుతి:

   విఖ్యానతామ్ని పరమేశర్వ దివ్యదామ్ని శ్రీమత్కలి ప్రమథనేన మునీశ్వరేణ
   సంకీర్తితం ప్రథిత పల్లవరాజ జుష్టం వైకుణ్ఠనాథ భగవంతముపాసిషీయ ||

14. శ్రీ పాణ్డవదూత భగవత్ స్తుతి:

   శ్రీభూతయోగి మహదాఖ్య కలిఘ్న భక్తిసారాఖ్యయోగి పరికీర్తిత దివ్యకీర్తే|
   కాంచీమతజ్గజ! మహిష్ఠమనోహరాంగ! శ్రీపార్థదూత భగవన్! పరిపాహి నన్త్వమ్‌||
   ఇత్థం కా-స్థితా దివ్యదేశా ఏతే చతుర్దశ|ఉపాశ్లోక్యన్త;వర్ణ్యన్తే క్రమేణాషా సమీపగా||

15. తిరిప్పుట్కుழி క్షేత్రమ్‌

   తిరుప్పుట్కుழிతి ప్రసిద్దాపదేశే శుభే దివ్యదేశే జటాయోర్ని షేవ్యమ్‌|
   రణే పుజ్గవం త్వాం జయేనోల్లసన్తం రఘూత్తంస మీడే కలిద్వంసి జాష్టమ్‌||

16. తిరునిన్ఱవూరు

   తిరునిన్ఱవూరితి శుభాఖ్యయోజ్జ్వలే పరకాలసూరి పరికీర్తితే నఘే|
   శుభదామ్ని దీప్తమిహ భక్తవత్సలం హృది యే వహంతి ననుతే మమేశ్వరా:||

17. తిరువెవ్వుళూరు

   వీక్షారణ్యే కిం గృహస్థాన సేవ్యం వీక్షమాత్రాత్ పావయన్తం దరిత్రీమ్‌|
   భూసారాఖ్యక్షేత్రజ శ్రీకలిద్విట్ సూరిస్తుత్యం రాఘవం వీరమీడే||

18. తిరునీర్మలై

   శ్రీతోయాద్రౌ కృతచిరపసతిం ద్వైతీయీ కాంతిమముని వినుతమ్‌|
   లక్ష్మీనాథం జలనిభవపుషం స్తుత్వా తాప ప్రశమ ముపాగమ్‌||

303