పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/405

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   సహపరిమళ వల్ల్యా ప్రీతి పుర్యాం విమానే
   పరమ పురుషనామా దివ్య గోవర్దనా ఖ్యే|
   నివసత సరసశ్శ్రీమానసాఖ్యస్య తీరే
   కలశజ దిశమీక్షన్ పార్వతీ సుప్రసన్న:||

104. తువరై(ద్వారకై)

   అష్టాభీర్మహిసీభి రత్ర విహరన్ శ్రీద్వారకాయాం ప్రభు
   ర్గోమత్యాస్తల హేమకోటి విదితే దివ్యే విమానే శుభే|
   ద్రౌపద్యాపది చిత్ర భూరి పటద:కల్యాణ నారాయణ:
   ప్రత్యగ్దిగ్వదన:కరోతు దిషణాం నిత్యం నిజేజ్యావిదౌ||

105. వడమధురై(బృందావనమ్‌)

   శ్రీరాదా రమణ స్తదిష్ట దయితా బృందావనే నాయికా
   శ్రీగోవర్దన నామకోగిరివర సద్వ్యోమయానం మహత్|
   తస్యాశ్చాఖిల చిన్తి తార్థ వరద:ప్రాచీముఖో భాసతే
   తత్తీర్థం వసనాపహారమితివై శ్రీగోపికానాం పురా||

106. తిరువాయ్‌ప్పాడి(గోకులమ్‌)

   విఖ్యాతే భువి గోకులే విలసతి శీగోపికా వల్లభ
   స్తప్యైకా రమణీమణి ర్ద్యుమణిభా శ్రీరుక్మిణీ నాయికా|
   తత్తీర్థం యమునా పునశ్చదయితా శ్రీసత్యభామేతి వై
   హేమాఖ్యంచ విమాన మస్య దయితం శ్రీనందగోపార్చితమ్‌||

107. తిరుప్పాఱ్కడల్(క్షీరాబ్ది)

   ఖ్యాతం క్షీరాబ్దినాథం కలశజలదిజా భూమి సంవాహితాంఘ్రిం
   తీర్థం దివ్యం సుదాఖ్యం కలశభవ దిశం వీక్షమాణం సురేడ్యమ్‌|
   అష్టాంగాఖ్యే విమానే దవళమృదుతరే శేషభోగేశయానం
   ప్రాదుర్బూతం విభూత్యై శ్రుతి విమలహృదాం విశ్వరూపం ప్రపద్యే||

108. శ్రీ వైకుణ్ఠమ్‌

   శ్రీ మద్వైకుణ్ఠధామ్ని ప్రథిత విరజయాలంకృతే దివ్యలోకే
   నిత్యేనన్తాంగయుక్తే శ్రుతిశిఖర నుతే వ్యోమయానే చ లక్ష్మ్యా|
   ఆసీనం చాదిశేషే కలశభవదిశం వీక్షమాణం సురేడ్యం
   గంభీరోదారభావం సకల సురవరం వాసుదేవం ప్రపద్యే||

పురాణ స్థలజ్గళిల్ మేల్‌నాట్టు త్తిరుప్పతియాన శ్రీ తిరునారాయణపురమ్‌

299