పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/404

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   నిత్యం శ్రీమదహోబిలే ప్రవిలసల్లక్ష్మీ నృసింహో మహా
   న్రాజ ద్దేమ గుహా విమాన విలసన్మద్యస్థ గర్బ గ్రహమ్‌|
   ప్రహ్లాదస్య యథా గురుస్తమ భృతాం తత్వో పదేష్టా జగ
   త్యద్యాస్తే భవనాశినీ పరిసరే సర్వత్ర విద్యోతతే||

98. తిరువయోధ్యై

   ఖ్యాతాయోధ్యానగర్యాం రఘుకుల తిలకం సీతాయాలంకృతాంగం
   కౌభేరే పుష్పకాఖ్యే శశితను దవళే వ్యోమయానే విశాలే|
   ఆసీనం చోత్తరాశాముఖ మనుభరత ప్రార్థనా పారిజాతం
   స్థాణ్వాది ప్రాణి మోక్ష ప్రద మది సరయూ తం శరణ్యం ప్రపద్యే||

99. నైమిశారణ్యం

   శ్రీమన్నై మిశ కాననేతు భగవాన్ శ్రీదేవరాజోహరి
   ర్లక్ష్మీశోసిచ శాన్తి తీర్థ నికట స్థాయీ విమానే హరౌ|
   తత్రేందోర్వరద స్సురేంద్ర హరితం సంవీక్షమాణో భవ
   ద్దేవేంద్రం నరకాత్త్ర సంతమదికం సంరక్షితా రక్షతు||

100. సాలగ్రామమ్‌

   సాలగ్రామ ధరాధరే శుభకరే శ్రీచక్రతీర్థాశ్రయే
   శ్రీమూర్తి స్సకలై స్సమర్పిత పదద్వంద్వ:పురస్తాన్ముఖ:|
   బ్రహ్మేశాన వరప్రదాన సుముఖ శ్శ్రీ దేవికా వల్లభ
   శ్శ్రీమద్వ్యోమ విమాన భూషిత తనుర్నానాకృతీ రాజతే||

101. బదరియాశ్రమమ్‌(బదరీకాశ్రమమ్‌)

   ప్రఖ్యాతే బదరీ వనే ప్యుపదిశన్ తత్వం సరస్య స్వయం
   శ్రీమత్తత్వ విమాన మధ్య విలస న్నారాయణ:పద్మయా|
   ప్రాచీ దిగ్వదన స్సదాచ బదరీ తీర్థప్రియో యో భవ
   త్తత్వజ్ఞాన మలభ్య మోక్షజనకం మహ్యం దిశత్వద్య ప:||

102. తిరుక్కణ్ణజ్కడినగర్

   ఖ్యాతే దేవప్రయాగేసిత జలదహరి:పుణ్డరీకా సహాయ
   స్తీర్థం సన్మంగళాఖ్యం భువి విదితతమే మంగళే వ్యోమయానే|
   తిష్ఠన్ర్పాచీ ముదీక్షన్నమిత కరుణయా భాతి వాల్మీకి శిష్య
   స్రేష్టర్షి స్తూయమానో ఖిల జగదుదయ స్థేమ సంహారకారీ||

298