పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/403

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   శ్రీ మన్నీర ధరాధరేంద్ర శిఖరే తిష్ఠ స్సురస్తాన్ముఖ
   స్తీరస్థో మణి కర్ణికాఖ్య సరసో నామ్నాపి తిష్టన్తరి:|
   దేవ: పంకజవాసిని ప్రియసఖో నీరాద్రి వైమానిక
   స్తద్దేశాదిన చక్రవర్తి వరదో దద్యాత్సువిద్యాం మమ||

92. తిరువెడందై

   కల్యాణాఖ్యే విమానే సకల సురసుతే భేదనాఖ్యాత పూర్వాం
   తిష్ఠన్ కల్యాణ తీర్థా శ్రయతలరుచిరే నిత్యకల్యాణనామా|
   మార్కండేయ ప్రసన్నో హరి దిగభిముఖో నిత్యకల్యాణకారీ
   శ్రీమాన్విష్ణుశ్చ లక్ష్మర్దిశతు ఋడితి న: కోమలా మజ్గలాని||

93. తిరుక్కడల్ మల్లై

   నామ్నా సాగర పర్వతే శ్రుతిమతే నిత్యేవిమానే ద్బుతే
   పశ్చాన్నిర్మల పుణ్డరీక సరస: ప్రాచీప్రదేశేక్షణ:|
   లక్ష్మ్యా భూమి సమాఖ్యయా చ విహరన్ భక్తావనే దీక్షితో
   విజ్ఞానాకర పుణ్డరీక ఋషీణా సాక్షాత్కృతో భాసతే||

94. తిరువల్లిక్కేణి

   ఖ్యాతే కైరవిణీ సరశ్శ్రితపురే శేషే విమానీత్తమే
   పూర్వాంభోది సమీక్షణం చ సతతం శ్రీరుక్మణీ సంశ్రిత:|
   సంసారాంబుది తారక: ప్రణమతాం గీతార్థ సందాయినం
   పార్థాయైవ చ పార్థసారథిమహం ద్యాయామి నిశ్శ్రేయసే||

95. తిరుక్కడికై(ఘటికాచలమ్‌)

   యస్మిన్కల్పమృతా ఖ్యయా లలనయా లక్ష్మ్యాలలన్ లక్ష్యతే
   లోకై ర్యోగ నృకేసరీ కమల భూ భావాశయా తవ్యతే|
   యస్మిన్మారుతినా మదామయ సరస్థీరే పురస్తాన్ముఖం
   తం వందే ఘటికాచలం ప్రతిదినం సింహాగ్రవై మానికమ్‌||

96. తిరువేజ్గడమ్‌ తిరుప్పతి

(వడనాడు 12)

   శ్రీ శేషాచల మూర్థ్ని వేంకటపతి స్సర్వార్థద: ప్రాజ్ముఖ
   స్తీర్థం స్వామి సరో విమానమపి తత్వానంద దామేతి చ|
   శ్రీవైకుణ్ఠ మపాస్య తత్ర రసిక: పద్మోపరిస్థాఖ్యయా
   నాయక్యా సహ మోదతే త్రిజగతాం భృత్యైప్రసన్న:పర:||

297