పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/402

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   ఖ్యాతే చోరపురో భయప్రద రమానాథస్తు పశ్చాన్ముఖ
   స్తీర్థం నిత్యసరో విమానమపినై తద్వామనం నామత:|
   గీతశ్శ్రీపరకాల దివ్యమునినా చాశ్వత్థ నారాయణం
   త్రాతుం యోవ తతార తస్య చరణ ద్వంద్వం శ్రయా మన్వహమ్‌||

86. పవళ వణ్ణర్

   ప్రవాళవల్ల్యాసహ విద్రుమాభ:
   ప్రవాళానామ్నా ప్రథితా విమానే|
   పశ్చాన్ముఖో భాతి సురేంద్ర తీర్థ
   తీరేచ తిష్ఠన్ యమళామరార్థమ్‌||

87. పరమేశ్వర విణ్ణగరమ్‌

   యత్త్రై రన్ముద తీర్థ మద్బుత తమం వైకుణ్ఠ వల్లీఇరమా
   ప్ర్యాగస్త్యాభి ముఖం ముకుందవరదం తద్వల్లభా భీష్టదమ్‌|
   తత్రాసేవ శయాన పాదగమన స్తిష్ఠన్ననేకాకృతి
   స్తత్రశ్రీ: పరమేశ్వరాంబరపురే వైకుణ్ఠనాథ:పర:||

88. తిరుప్పుళ్ కుழி

   శ్లాఘ్యే స్మిమ్కసుమావటే మరతక శ్రీర్వీర కోట్యాహ్వయ
   శ్శ్రీమత్పుణ్య విమాన మధ్య విజయ శ్రీరాఘవ:ప్రాజ్ముఖ:|
   ఆసీనశ్చ జటాయు తీర్థ విలసత్తీరే జటాయో: పరై
   ర్దుష్ర్పాపాచల పద్మ సంభవ పదం ప్రాదా ద్దయావారిది:||

89. తిరునిన్ఱవూర్

   తిష్ఠన్ పుర్యాం జలది తనయా మస్య మార్నామతోవై
   భక్తప్రేమావరుణ వరదో వారుణం తత్సరశ్చ|
   పాపారణ్యావలరుచి సమం చోత్పలాఖ్యం విమానం
   పర్వానే తావ్ర్పతి........................కురుష్వ||

90. తిరువెవ్వుళ్

   వీక్షాటవీ విజయకోటీ విమానవర్యం
   హృత్తాప నాశన పర: కనకాఖ్యదేవీ|
   శ్రీవీరరాఘవ హరి శ్శ్రిత పారిజాత
   శ్శ్రీశాలిహోత్రవరదో హరిదిజ్ముఖోవ్యాత్||

296