పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/394

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   పుణ్యేపాపవినాశ నామ్నినగరే దేవస్తదాఖ్యోహరి
   ర్దేవీ పజ్కజ నాయికా పరిసరే తత్పుండరీకం పర:|
   నామ్నా పాప వినాశం చ జగతాం తద్వ్యోమయానం పదా
   పారాశర్య తప: పలం శ్రితజనా నందాకృతి: ప్రాజ్ముఖ:||

3. రాజమన్నార్ సన్నిధి

   ఖ్యాతే చంపక కాననే త్రిజగతి శ్రీరాజగోపాలక
   స్తద్దేవీత్వరుణామ్బుజా హరిదిశం సంవీక్షమాణా:ప్రభు:|
   తస్మిన్ గోబిల ముక్తిదో విజయతే తీర్థం హరిద్రానదీ
   తత్స్వాయం భువ మత్రమంగళకరం తద్వ్యోమయానోత్తమమ్‌||

పాండ్యనాట్టు త్తిరుపతికళ్

41. తిరుమాలిరుంశోలై

   పుణ్యే శ్రీ వృషభాచలే వసతి యస్సౌందర్య వల్ల్యాన్వితో
   రూపాన్నిర్జిత లక్షకోటి మదనో నామ్నాచ య స్సుందర:|
   యోనై మాపుర నిమ్నగాశ్రిత పద శ్చంద్రాఖ్య వైమానికో
   నిత్యం య: ప్రతిబాతి చిత్తకమలే దర్మేణ సాక్షాత్కృత:||

42. తిరుక్కోట్టియూర్

   ఖ్యాతే గోష్ఠిపురే ప్రసిద్ద విభవ శ్శ్రీ సౌమ్యనారాయణ
   స్తీర్థం దేవసరో విమాన మమలం త్వష్టాంగ నామ్నాద్బుతమ్‌|
   తస్య శ్రీర్దయితా కదంబమునయే ప్రత్యక్షరూప: పురా
   గోష్ఠి భూత సమస్త దేవనికరో దేవ: పురస్తాన్ముఖ:||

43. తిరుమెయ్యమ్‌

   శ్రీమాన్ సైన్యధరాధరేంద్ర రమణ శ్శ్రీ సత్య నామాంకితో
   నిత్యం సోమ విమాన మణ్డిత తను స్సత్యాఖ్య తీర్థాన్తికే|
   ప్రాగ్వారాన్నిధివీక్షణ: ప్రతిదినం సత్యప్రసన్నో హరి
   ర్మత్వా మే హృదయం విహారవదనం దేవో వసత్యాదరాత్||

44. తిరుప్పుల్లాణి

   పుల్లారణ్య తలేతు దర్బశయన : పద్మాసనావల్లభ
   స్తీర్థం చక్రసరో విమానమపి తత్కల్యాణ నామ్నోజ్వలన్|
   రామత్వే శరణాగతోస్య జలది స్తస్మిన్ జగన్నాథతాం
   బిభ్ర న్నింద్ర దిశాముఖో జలదినా సంసేవితో రాజతే||

288