పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/392

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   విఖ్యాతే మణమణ్డపే విజయతే నన్దాప్రదీపో హరి
   స్తీర్థం రుద్రసరో విమానమపి వై తత్ర ప్రకాశాహ్వయమ్‌|
   ఆసీనో హరి దిజ్ముఖశ్చ దయితా శ్రీపుణ్డరీకాబిదా
   రుద్రేణాఖిల దేవ బృంద వినుత స్సాక్షాత్కృతో భాసతే ||

31. వైకున్ద విణ్ణగరమ్‌

   శ్రీ వైకుంఠ సభ:పురేతు భగవాన్ వైకుణ్ఠ నామా హరి
   ర్దేవీ తద్వ్యభిదా ప్యుదంక వరద స్తీర్థం హ్యుదంకా శ్రితమ్‌|
   తత్రానన్ద వివర్దవాహ్వయ లసత్తద్వ్యోమ యానస్థిత
   స్సాక్ష్తాస్మన్మథ(సుందర) మన్మథ స్సురమత శ్చాసీన రూపోభవత్||

32. అరిమేయ విణ్ణగరమ్‌

   దేవో జ్ఞేయ వియత్పురే ఘటనబ స్తీర్థం ధనుష్కోటిజిం
   నామ్నా తస్య వధూస్సుదా ఘటలతా తద్వ్యోమ యానోత్తమమ్‌|
   ఉచ్చశృంగ ముదజ్క తాపవ పర ప్రత్యక్షరూప: పరం
   పారావారముఖ: పరాత్పర హరి శ్చాసీన దివ్యాకృతి:||

33. తిరుత్తేవనార్ తొగై

   శ్రీమద్దివ్యసభా పరస్తట భువి శ్రీ దేవ బృందే పురే
   దేవో దైవత నాయక స్తదబలా క్షీరాబ్దిజా శోభనే|
   దీప్త్యా నిర్జిత బాస్కరే వరమణౌ తద్వ్యోమయానే స్థిత
   శ్శిష్ట శ్రేష్ఠ వశిష్ఠ వాంచిత పలం ప్రత్యజ్ముఖో బాసతే||

34. వణ్ పురుషోత్తమమ్‌

   శుద్ద శ్రీ పురుషోత్తమాఖ్య నగరే దేవో పితా దృగ్విధ
   స్తద్వల్లీ మహిషీ సుదా కమలినీ తత్రోపమన్యో: పురా
   ప్రత్యక్షో విమలం విమానమపి తత్ప--గ్రహాఖ్యం పరం
   ప్రాతర్బాస్కరసమ్ముఖ స్సురగణై రాసీన రూపోభవత్||

35. శెమ్బొన్ శెయ్ కోయిల్

   తస్మిన్నుత్తమ హేమకవణ్య నిలయే నామ్నా కృపావాన్హరి
   ర్దేవీ కుట్మల పంకజా కమలినీ నిత్యం విమానం తథా|
   ప్రాచీదిగ్విలసన్ముఖశ్చ కరుణా వారాం నిధిశ్శ్రీనిధి:
   ప్రత్యక్షో దృడ నేత్ర దివ్యమునయే నిత్త్యైస్సమం సూరిభి:||

286