పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/391

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   తాడాళాలయవాసినో బలరిసో స్సాగన్ధ్యవత్కుస్తళా
   దేవీ తత్ర విమాన మిష్ట పలదం తత్పుష్కలా వర్తకమ్‌!
   తీర్థం శంఖసర ప్రసిద్ద యశసే నామ్నాష్ట కోణాయనై
   తస్మై దుష్కర తాససాయ వరద: ప్రాచీముఖో భాసతే||

25. కూడలూర్

   శ్రీ మత్సర్వ సురేంద్ర మేఅనపురే దేవో జగద్రక్షక
   స్తీర్థం చక్ర సరో విమానమపి వై తచ్చుద్ద సత్త్వహ్వయమ్‌|
   తస్మిన్ నందన తాపసాయ వరదో దేవీతు పద్మాసనా
   ప్రోద్య ద్బాస్కర దిజ్ముఖ స్సురగణై స్సంసేవితో దృశ్యతే||

26. తిరుక్కణ్ణగుడి

   నిర్ణిద్రచ్చద తిన్త్రి ణీ సహి జియో యత్రాప్తి సంవాదినాం
   యత్కూ సేన ఫలం జలం వకుళే యస్మిన్హరి శ్శ్యామళ:|
   దివ్యం యత్ర విమాన ముత్పలమయం యత్రారవిన్దారమా
   క్షేత్రం తచ్చ్రవణాఖ్య తీర్థ నిలయం వన్దే భృగోర్ముక్తిదమ్‌||

27. తిరుక్కణ్ణమజ్గై

   శ్రీభక్త వత్సల హరి ర్బుని కృష్ణ పుర్యాం
   తద్వల్లభా ప్రియతమా త్వభిషేక వల్లీ|
   తీర్థం చ దర్శన సరోవర ముత్పలాఖ్యం
   తద్వ్యోమయానమాపి తత్ర భృగు ప్రసన్న:||

28 కపిస్థలమ్‌

   గ్రాహ గ్రస్త గజేన్ద్ర మోక్ష వరదో రామామణి ర్నాయికా
   పుణ్యం వ్యోమ విమానమత్ర విమలం తీర్థం గజేంద్రస్యచ|
   తీరే తస్య కపిస్థలే జలదిజా నీళాదరా: ప్రేయసీ
   ర్నిత్యం సంరమయన్ ఫణీశ్వర తనౌ శేతే సుఖం ప్రాజ్ముఖ:||

29. తిరువెళ్లియజ్గుడి

   రేజేలంకార దన్వా భృగుపురి నివసన్నుత్పలా వర్తకాఖ్యే
   రమ్యే దివ్యే విమానే మరతకరమయా ప్రాజ్ముఖ శ్శుక్ర తీర్థమ్‌|
   పశ్చాద్బాగేహి భోగే మృదుతల విమలే నన్య భోగ్యేశయానో
   రామ శ్శ్రీమాన్ దయాళు: ప్రణుత సురతను ర్దేహినా మన్త రాత్మా||

285