పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/390

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


   శ్రీ మత్యాళి పురే పురా హరిరసౌ జామాతృ భావం సహ
   న్నాగంతా పరకాల భక్తి మహిమా సన్దర్శనాయైవ హి|
   తత్రాహ్లాద సరస్సుదామయ రమా కేళీపర: కేవలం
   దేవశ్శ్రీ సుమనో విమాన విలసత్పశ్చాన్ముఖో దృశ్యతే||

19. తిరునాకై

   సౌందర్యాజ్జితకోటి శంబర రిపు శ్శ్రీసార తీర్థాన్తికే
   శ్రీమత్సుందర మూర్తి రత్రసతతం సౌందర్య వల్ల్యాసహ|
   పశ్యన్పూర్వ దిశం విమాన మపివై తద్బద్ర కోట్యా హ్వయం
   ప్రత్యక్షస్స చ వాగపత్తవ తలే బ్రహ్మాదిభి స్సేవిత:||

20. తిరువఱైయూర్

   ఊడావంజుళ నాయకి ఖలు నిజప్రాధాన్య శుల్కాపురా
   శుద్ధం గేహ విమాన మత్ర సమణీర్ముక్తానదీ ప్రాజ్ముఖ:|
   అత్రత్ర్యార్థి సురద్రు కల్ప భగవాన్ పూర్ణా హ్వయ శ్శ్రీనిధి:
   ప్రత్యక్షేణ చతుర్ముఖేన ఋషిణా మేదానినారాధ్యతే||

21. నన్దిపుర విణ్ణగర్

   దివ్యే నన్దివనే హరి స్త్రీ జగతాం నాథ స్సనామ్నాచ త
   ద్దేవీ చంపకవల్లికా పరిసరే తన్మంత్ర తీర్థం పర:|
   శ్రీమన్మంత్ర విమాన మధ్య విలస త్సశ్చాన్ముఖ స్సూరిబి
   ర్దేవీబి స్సహ నన్దికేశ్వర తపస్సాక్ష్తా త్కృతో భాసతే||

22. తిరువిన్దళూర్

   శ్రీ మత్సుగన్ది విపినే పణిరాజశాయీ
   చంద్రాషు మోచన పరా దయితేన్దు తీర్థమ్‌|
   తస్మిన్సుగన్ద వననాథ విమానవర్యం
   ప్రాచీముఖో విధిసత: ఖలు వేదమోదమ్‌||

23. తిరుచ్చిత్రకూటమ్‌

   దివ్యే శ్రీ చిత్ర కూటే కనకమయసభా తత్ర గోవిందరాజో
   మోదాదేత్యాతి నృత్యత్పశుపతి వినుతో భోగి భోగేశయాన:|
   తస్స్య శ్రీ పుణ్డరీకేత్యబి మత పలదా సాత్త్వికం తద్విమానం
   తస్మిన్కణ్వ ప్రసన్నో హరి దిగభిముఖ స్తత్సర: పుణ్డరీకమ్‌||

284