పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/389

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   శ్రీమత్సార సరోజనీతట భువి శ్రీ సారనాథో హరి:
   పుణ్యం సార విమానమత్ర మహషి శ్రీసారనాయక్యసౌ|
   క్షేత్రం సారమతీవ సహ్యగిరిజా కృత్వా తపో దుష్కరం
   గజ్గధిక్య మనాప తత్ర హరిణా ప్రాచీముఖే నాదరాత్||

13. తలైచ్చజ్గనాణ్ మదియమ్

   వ్యోమ జ్యోతి రితీరిత శ్శశి సరస్తీరే రుణాబ్జాధిప:
   పూర్వాం భోధి ముఖ స్థలారుణ వనాఖ్యానే పురే ఖేచరే|
   చాన్ద్రే చన్ద్రమసే విముక్త భవినాం బృందై స్సురై స్సూరిభి
   ర్నిత్యై రర్చిత పాద పద్మయుగళ స్సాక్షాత్కృతో భావతే||

14. తిరుక్కుడన్దై(కుమ్బకోణం)

   శార్జ్గీ కోమళవల్లికా సహచర శ్శ్రీ కుంభఘోణే ద్బుతే
   దివ్యం వేదవిమాన మత్ర చ సరస్తీర్థం చ హేమాబ్జినీ|
   తద్దామ్నోప్యయనద్వయే చ నియతం ద్వారద్వయం ప్రాజ్ముఖ:
   ప్రత్యక్షో భవదత్ర హేమమునయే శేషాజ్కశాయీ ప్రభు:||

15. తిరుక్కణ్డియూర్

   పూర్వం శ్రీహర శాపమోచన పరో యత్రావిరాసీద్దరి
   స్తత్రశ్రీ: కమలా తథైవ కమలం తద్వ్యోమయానం మహత్|
   తీర్థం చాపి కపాలమోచనమితి ఖ్యాతం స్వహస్తా చ్చివం
   త్యక్త్వా బ్రహ్మకపాల మచ్యుతకృపాం కాంక్షన్ స్థిత: ఖండనే||

16. తిరువిణ్ణగర్

   శ్రీమద్విష్ణోర్విమానే గగన నగరగే పద్మినీ పుణ్య పూర్ణా
   హో రాత్రాఖ్యా జనానా మభిమత పలదో వేజ్కటేశ స్వరూప:|
   భూమ్యా దేవ్యా సమేత స్త్వలవణ సుహని: ప్రాశన ప్రీత ఏప:
   పత్నీ ప్రీత్యై మృకండోర్హరి దిగభిముఖో దృశ్యతే భీష్టదాయీ||

17. తిరుక్కణ్ణపురమ్

   పుణ్యే కణ్వపురోత్తమే విలసతి శ్రీ శౌరిరాజ ప్రభు
   ర్దేవీ తత్పుర నాయకీ కమలినీ నిత్యాభిదా సర్వదా|
   దివ్యేచైవ తదుత్పలావత సమాఖ్యాతే విమానేద్బుతే
   తిష్ఠన్పూర్వ దిశావలోకనముఖ: కణ్వస్య ముక్తి ప్రద:||

283