పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/388

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   శ్వేతాద్రౌ విమలాకృతీతి జగతి ఖ్యాతే విమానోత్తమే
   క్షీరాబ్ది: ప్రముఖ: ప్రసిద్ద సరసాం తీరే పురస్తాన్ముఖ:|
   విష్ణు: పంకజ నాయికా సహచర శ్శ్రీ పుండరీకాంశుకో
   బ్రహ్మేశాన పురోగమై స్సహచరై ర్బూమ్యాచ సాక్షాత్కృత:||

7. పుళ్లమ్పూతజ్గుడి

   శ్రీ మద్బూతపురే విమానమపి వై తచ్చోభనం ప్రేయసీ
   హేమాబ్జా దృడ చాప భూషిత కరో రామోహి భోగేశయ:|
   పుణ్యం తత్ర జటాయు తీర్థ మమలం ప్రత్యక్షరూపోదిశ
   ద్దేవై ర్వా ఋషి బిర్దురాప మితరై ర్దివ్యం జటాయో: పదమ్‌||

8. తిరుప్పేర్ నకర్

   బృహత్పుర్యావాసీ హరిరితి రసాపూస ఘటనా
   న్విమానం చాప్యైన్ద్రం భుజగపతి శాయీ కమలినీ|
   తథైవై న్ద్రీ సహ్యాచల తలభవా దివ్య తటినీ
   సదామాలారూపా ప్రణత వరద: పశ్చిమ ముఖ:||

9. తిరువాదనూర్

   దేవశ్శ్రీ ఫణి పుజ్గవాజ్కశయన శ్శ్రీరజ్గ నాయక్యసౌ
   దివ్యం చ ప్రణవాఖ్యమాతన పురే తద్వ్యోమ యానోత్తమమ్‌|
   తీర్థం సూర్య సరస్సురేడ్య సురబీ సాక్షాత్కృత: ప్రాజ్ముఖో
   నిత్యం వజ్రి పురోగమై స్సురగణై రారాధితో దృశ్యతే||

10. తిరువழுన్దూర్

   కృష్ణారణ్యే జగత్యా ముపరి చరవసో స్స్యందనం యత్ర మగ్నం
   తస్మిన్ దేవాధిరాజ స్సతత సహచరీ రత్నపద్మాభిదానమ్‌|
   తీర్థం దర్శ ప్రసిద్దం కలిమల హరణం గారుడం తద్విమానం
   కావేరి కుమ్బజాబ్యా ముపరి చరవసో: ప్రాజ్ముఖ స్సుప్రసన్న:||

11. శిరుప్పులియూర్

   బాలవ్యాఘ్ర పురే కృపాజలనిధి శ్రీదేవికా ప్రేయసీ
   నన్దావర్త విమాన మాత్ర చ మహతీర్థం త్వనన్తాహ్వయమ్‌|
   బాలవ్యాఘ్రముని ప్రసాద సుముఖ శ్శేషాజ్క శాయీ సదా
   శ్రీమాన్ దక్షిణ దిజ్ముఖ స్సురగణై స్సంసేవితో దృశ్యతే||

282