పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/380

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
మనత్తుళ్లాన్ ఇరణ్డాం తిరువందాది 28 పా
తమరుళ్ళం ఇరణ్డాం తిరువందాది 70 పా
యెన్నెంజమ్‌ ఇరణ్డాం తిరువందాది 95 పా
మనత్తుళ్ళాన్ మూన్ఱాం తిరువందాది 3 పా
నన్గోదుమ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 11 పా
పణిన్దు మూన్ఱాం తిరువందాది 15 పా
ఆరే తుయర్ మూన్ఱాం తిరువందాది 27 పా
శేర్‌న్ద మూన్ఱాం తిరువందాది 30 పా
ఇవై మూన్ఱాం తిరువందాది 31 పా
పాఱ్కడలుమ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 32 పా
కైయ్యకనలాழி మూన్ఱాం తిరువందాది 36 పా
పణ్డెల్లామ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 61 పా
వెఱ్పెన్ఱు మూన్ఱాం తిరువందాది 69 పా
పాలిల్ నాన్ముగన్ తిరువందాది 3 పా
అలనీళల్ నాన్ముగన్ తిరువందాది 17 పా
అవన్‌యెన్నై నాన్ముగన్ తిరువందాది 30 పా
నాగత్తణై నాన్ముగన్ తిరువందాది 36 పా
కూత్తమ్‌ నాన్ముగన్ తిరువందాది 50 పా
పదిప్పగై-ర్ నాన్ముగన్ తిరువందాది 74 పా
పழுదాగాదు నాన్ముగన్ తిరువందాది 89 పా
అ-మ్‌ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 15 పా
ఏకమూర్తి తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 17 పా
విడత్త తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 18 పా
పుళ్లదాగి తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 19 పా
కూశమ్‌ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 20 పా
వానిరత్తు తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 23 పా
పడైత్త తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 28 పా
పరత్తిల్లుం తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 29 పా
కారొడొత్త తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 47 పా
కున్ఱిల్ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 48 పా
నిఱ్పదుమ్‌ తిరుచ్చంద విరుత్తమ్‌ 65 పా

274