పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/373

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
శార్‌న్ద మూన్ఱాం తిరువందాది 75 పా
ముడిన్ద మూన్ఱాం తిరువందాది 89 పా
కున్ఱిల్ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 48 పా
శెళుజ్గొళుమ్‌ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 60 పా
నిర్పదుమ్‌ తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 65 పా
కడైన్ద తిరుచ్చన్ద విరుత్తమ్‌ 81 పా
కుఱిప్పెనక్కు నాన్ముగన్ తిరువందాది 34 పా
అళైప్పన్ నాన్ముగన్ తిరువందాది 39 పా
వెఱ్పెన్ఱు నాన్ముగన్ తిరువందాది 40 పా
కాణలుకిఱున్ఱేన్ నాన్ముగన్ తిరువందాది 41 పా
శెన్ఱు నాన్ముగన్ తిరువందాది 42 పా
మజ్గుల్‌తోయ్ నాన్ముగన్ తిరువందాది 43 పా
కొణ్డుకుడజ్గాల్ నాన్ముగన్ తిరువందాది 44 పా
పురిన్దు నాన్ముగన్ తిరువందాది 45 పా
వైప్పన్ మణివిళక్కా నాన్ముగన్ తిరువందాది 46 పా
వన్ మణివణ్ణ నాన్ముగన్ తిరువందాది 47 పా
వేజ్గడమే నాన్ముగన్ తిరువందాది 48 పా
వీత్తిరున్దు నాన్ముగన్ తిరువందాది 90 పా
కాణ్గిన్ఱవకాళుమ్‌ తిరువిరుత్తమ్‌ 8 పా
మాయోన్ తిరువిరుత్తమ్‌ 10 పా
కయలో తిరువిరుత్తమ్‌ 15 పా
ఇశైమిన్గళ్ తిరువిరుత్తమ్‌ 31 పా
ఒణ్ణుతల్ తిరువిరుత్తమ్‌ 50 పా
ములయో తిరువిరుత్తమ్‌ 60 పా
కావియుమ్‌ తిరువిరుత్తమ్‌ 67 పా
ఉఱుకిన్ఱ తిరువిరుత్తమ్‌ 81 పా
కల్లుమ్‌ కనైకడలుమ్‌ పెరియ తిరువందాది 68 పా
కణ్ణావానెన్నుమ్‌ తిరువాయ్‌మొழி 1-8-3
ఎన్దాయ్ తిరువాయ్‌మొழி 2-6-9
పోగిన్ఱకాలజ్గళ్ తిరువాయ్‌మొழி 2-6-10
పఱ్పనాబన్ తిరువాయ్‌మొழி 2-7-11

267