పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/372

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
వేజ్గడముమ్‌ ముదల్ తిరువందాది 77 పా
పడై యారుమ్‌ ముదల్ తిరువందాది 82 పా
ఉళన్‌కణ్డాయ్ ముదల్ తిరువందాది 99 పా
శెన్ఱతిలజ్గై ఇరణ్డాం తిరువందాది 25 పా
మనత్తుళ్ళాన్ ఇరణ్డాం తిరువందాది 28 పా
తుణిన్దతు ఇరణ్డాం తిరువందాది 33 పా
ఉళతెన్ఱు ఇరణ్డాం తిరువందాది 45 పా
పయిన్ఱ తరజ్గమ్‌ ఇరణ్డాం తిరువందాది 46 పా
పుణర్‌న్దాయ్ ఇరణ్డాం తిరువందాది 48 పా
నెఱియార్ ఇరణ్డాం తిరువందాది 53 పా
వెఱ్పెన్ఱిరుంజోలై ఇరణ్డాం తిరువందాది 54 పా
తమరుళ్ళమ్‌ ఇరణ్డాం తిరువందాది 70 పా
పోతఱిన్దు ఇరణ్డాం తిరువందాది 72 పా
పెరుగు మతవేழమ్‌ ఇరణ్డాం తిరువందాది 75 పా
మాఱ్పాల్ మూన్ఱాం తిరువందాది 14 పా
శిఱన్ద మూన్ఱాం తిరువందాది 26 పా
శేర్‌న్ద మూన్ఱాం తిరువందాది 30 పా
పాఱ్కడలుమ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 32 పా
ఇఱైయాయ్ మూన్ఱాం తిరువందాది 39 పా
ఉళన్ కణ్డాయ్ మూన్ఱాం తిరువందాది 40 పా
పురిన్దు మూన్ఱాం తిరువందాది 45 పా
తెళిన్ద మూన్ఱాం తిరువందాది 58 పా
పణ్డెల్లామ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 61 పా
విణ్ణగరమ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 62 పా
తాళ్‌శడై మూన్ఱాం తిరువందాది 63 పా
పార్‌త్త మూన్ఱాం తిరువందాది 68 పా
వెఱ్పెన్ఱు మూన్ఱాం తిరువందాది 69 పా
పుకుమతత్తాల్ మూన్ఱాం తిరువందాది 70 పా
కళిఱు మూన్ఱాం తిరువందాది 71 పా
కున్ఱొన్ఱివాయ మూన్ఱాం తిరువందాది 72 పా
ఇడమ్‌ మూన్ఱాం తిరువందాది 73 పా

266