పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/355

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
అళ్లల్వాయ్ పెరియ తిరుమడల్ 123 పా
కల్లుయర్ తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 15 పా
తేమరవు తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 26 పా
కళ్ళమ్మనం పెరియ తిరుమొழி 7-9 దశకము

12. తిరుచ్చేరై 12 (సారక్షేత్రము - తణ్‌శేరై)

కణ్‌శోర పెరియ తిరుమొழி 7-4 దశకము
వానై యారముదం పెరియ తిరుమొழி 10-1-6
శీరార్ కణ్ణపురమ్‌ శిఱియ తిరుమడల్ 72 పా
మన్నియ తణ్‌శేరై పెరియ తిరుమడల్ 115 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 13

13. తలైచ్చజ్గ నాణ్మదియమ్‌ 13

కణ్ణార్ పెరియ తిరుమొழி 8-9-9
నన్నీర్ తలై చ్చజ్గనాణ్మదియై పెరియ తిరుమడల్ 132 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 2

14 తిరుక్కుడన్దై 14

తమరుళ్ళమ్‌ ఇరణ్డాం తిరువన్దాది 70 పా
ఎజ్గళ్ పెరుమాన్ ఇరణ్డాం తిరువన్దాది 97 పా
శేర్‌న్ద తిరుమాల్ మూన్ఱాం తిరువన్దాది 30 పా
విణ్ణగరం మూన్ఱాం తిరువన్దాది 62 పా
నాగత్తణైక్కుడన్దై నాన్ముగన్ తిరువన్దాది 36 పా
ఇలంగై మన్నన్ తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 56 పా
శజ్గుతజ్గు తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 57 పా
మరజ్గెడ తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 58 పా
శాలివేలి తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 59 పా
శెళుం కొళుం తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 60 పా
నడన్ద కాల్‌గళ్ తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 61 పా
ఆరావముదే తిరువాయిమొழி 5-8 దశకము
తొల్లైయంశోది తిరువాయిమొழி 8-2-6

249