పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/308

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

నాళ్‌పాట్టు

పా. పేదై నెన్‌న్జే! ఇన్‌ఱై ప్పెరుమై అఱిన్దిలైయో!
   ఏదు ప్పెరుమై; ఇన్‌ఱైక్కెన్నెన్నిల్?-ఓదుగిన్ఱేన్
   వాయ్‌త్త పుగழ் మంగై యర్‌కోన్; మానిలత్తిల్ వన్దుదిత్త;
   కార్తిగైయిల్; కార్తిగై నాళ్ కాణ్

పా. మాఱన్ పణిత్త తమిழ் మఱైక్కు, మజ్గైయర్‌కోన్
    అఱజ్గం కూఱ అవదరిత్త-వీఱుడైయ
    కార్తిగైయిల్ కార్తిగైనాళ్ ఎన్ఱెన్ఱు కాదలిప్పార్
    వాయ్‌త్త మలర్ త్తాళ్‌గళ్ నెన్‌న్జే! వాழ்త్తు

వాழி తిరునామమ్‌

ఐయనరుళ్‌మారి శెయ్యపడియిణైకళ్ వాழிయే
        అన్దుకిలుమ్‌ శీరావుమ్‌ అణై యుమరై వాழிయే
మై యిలకు వేలణైత్త వన్మైమిక వాழிయే
        మాఱామలన్జలిశెయ్ మలర్‌క్కరజ్గళ్ వాழிయే
శెయ్య కలనుడనలజ్గళ్ శేర్‌మార్‌పుం వాழிయే
        తిణ్బుయముం పణిమలర్‌న్ద త్తిరుక్కழுత్తుమ్‌ వాழிయే
మై యల్ శెయ్యుముక ముఱువల్ మలర్ క్కణ్గళ్ వాழிయే
        మన్నుముడితొప్పారుమ్‌ వలయుముడన్ వాழிయే
కలన్ద తిరుకార్‌తిగై యిల్ కార్తిగై వన్దోన్ వాழிయే
        కాశినియిలొణ్ కురైయలూర్ క్కావలోన్ వాழிయే
నలం తిగழாయిరత్తు ఎణ్పత్తు నాలురైత్తాన్ వాழிయే
        నాలైన్దు మాఱైన్దుం నమక్కురైత్తాన్ వాழிయే
ఇలజ్గెழுకూత్ తిరుక్కై యిరుమడ లీన్దాన్ వాழிయే
        ఇమ్మూన్ఱిల్ పాట్టిరునూత్‌తిరుపత్తేழி శైత్తాన్ వాழிయే
వలం తిగழு0 కుముదవల్లి మణవాళన్ వాழிయే
        వాట్కలియన్ పరకాలన్ మంగై యర్కోన్ వాழிయే

శ్రీమదాలి శ్రీనగరి నాథాయ కలివైరిణే
చతుష్కని ప్రధానాయ పరకాలాయ మంగళమ్‌.

202