పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


మాయా విష్ణు స్సూక్తినాథో రక్తనేత్ర స్థలాధిపః
నారాయణశ్చ కమలా నాథో లంకార నాయకః

శ్రీపద్మినీ కేశవశ్చ శ్రీమానభయదాయకః
సుధానారాయణః పద్మావతిః శ్రీదేవనాయకః

త్రివిక్రమ శ్చ వరదో నృసింహ శ్చాది కేశవః
ముకుందః పాండవానాంచ దూతో దేప ప్రకాశకః

జగతామీశ్వరః పూర్ణ సోమాస్యోథ త్రివిక్రమః
యథోక్తకారీ భగవాన్ కమలాకర నాయకః

చోరాహ్వయో వరాహశ్చ వైకుంఠో విద్రుమాధరః
విజయ శ్రీరాఘవో భక్తవత్సలో వీరరాఘవః

తోయాద్రివర్ణః శ్రీనిత్య కల్యాణశ్చ స్థలేశయః
శ్రీమత్కైరవిటీతీర పార్థ సారధి రవ్యయః

ఘటికాద్రి నృసింహశ్చ శ్రీమద్వేంకట నాయకః
అహోబల నృసింహశ్చా ప్యయేధ్యారఘునాయకః

దేవరోజోధ శ్రీమూర్తిః బదర్యాశ్రమణో హరిః
పరమః పురుషో నీలమేఘః కల్యాణనాయకః

నవమోహన కృష్ణశ్చ కృష్ణః సర్వాంగ సుందరః
క్షీరాబ్ధి శయన శ్శ్రీమాన్ వైకుంఠో భక్తవత్సలః

అష్టోత్తర శతం-నామ్నాం అర్చామూర్తి ముపేయుషః
విష్ణోరిదం పఠేన్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్.