పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ధనుర్విద్యావిలాసము 7


గీ.

పుట్టకోటగాక పొలుచుపైకోటకు
దండి బురుజులుండు రెండుపదులు
కొమలు రెండు నొక్క కొత్తడం బనఁదగు
నట్టికొత్తడంబు లాఱువేలు.

26


ఉ.

ఎక్కడఁ [1]జూచిన న్మదపుటేనుగుగున్నలు చెన్నుమీఱు నే
దిక్కునఁజూచినన్ బసిఁడితేరులబారులు సౌరు దేరు నే
వక్కమునం గనుంగొనిన వాజులరాజులు రాజిలున్ సిరుల్
గ్రక్కెడు కొండవీటినగరంబున నద్భుత మావహిల్లఁగన్.

27


శా.

అందుం దీర్పరి పెద్దయై ముకురనీహారామరహ్రాదినీ
కుందోరప్సరరాజరాజ కలశాకూపారహారావళీ
మందారద్రుమగంధసార లవలీమాద్యద్యశశ్శాలి మే
లందున్ మానికరాయభూవిభుఁడు బాహావిక్రమావక్రుఁడై.

28


సీ.

తనకునై కుతుపశా దయనిచ్చు విజయాంక
        బిరుదముల్ దనయింటఁ బెనుపుసూప
తనపేరు తనసంప్రదాయంబు వారల
        కన్వయాంకంబుగా నతిశయిల్ల
తా భక్తిఁ గొలుచు కోదండరామస్వామి
        తనవారి కులదైవతంబు గాఁగ,
తన భుజాబలసముత్థానంబుచేఁ గొండ
        వీటి దుర్గంబు భావితము గాఁగ,


తే.

నమరె ముర్తుజాన్న గర సింహాసనమున
చామరచ్ఛత్ర వేణునిస్సాణ పణవ
ముఖ నిఖల రాజచిహ్నముల్ మ్రోలఁదనర
ప్రధనజయశాలి మానికరాయమౌళి.

29


ఉ.

మండితమూర్తియై తనకు మానికరాయినికిం దనూజుఁడై
కొండలరాయభూవిభుఁడు కుండలిరాజశశాంక శంకరా

  1. జూచినన్మరవు లేనువు