పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

8

కృత్యవతరణి


ఖండలదంతి పాండుర వికాస వికస్వరకీర్తి కీర్తితా
జాండకటాహుఁడై తనరు నాశ్రితకల్పమహీరుహం బనన్.

30


మ.

బలిమిన్ గొండలరాయ భూరమణుఁడున్ బాహార్గళోదగ్రుఁడై
సులతానబ్దులపాదుశాహునకు మెచ్చుల్ గూర్చుచుం గాంచెఁ బ
చ్చలహౌదాగజరాజుగొడ్గు తెలనిశ్శానీనగారాసము
చ్చలదశ్వంబును కాహళంబు సరిదేశాహీతనంబున్ రహిన్.

31


చ.

అతనికిఁ దిర్మల ప్రభుఁ డుదారయశుం డుదయించెఁ దిర్మల
క్షితిపతి గాంచె నప్ప నృపసింహుని నప్పవిభుండు గాంచె వ
ర్థితబలుఁ దిర్మల ప్రభునిఁ దిర్మలరాయడు గాంచె నప్ప భూ
పతి నతఁడాఢ్యుఁడయ్యెఁ బరిపాటి మెయిన్ నిజరాజ్యలక్ష్మికిన్.

32


క.

తానుం దేశాహీపర
మానా కౌరంగజేబు మహిమ బఫార
త్ఖానునిచే రోహిల్లా
ఖానునిచే నప్పవిభుఁడు గనియెన్ ఘనుఁడై.

33


మ.

ప్రమదాపాదకమౌ ముహూర్తమున నప్పారాయ మాణిక్యరా
య మహారాయనికిన్ రహిం దిరుపతి క్ష్మాధీశ మాణిక్యరా
య మహారాజ కులావతంసుఁ డుదయంబై యేలె నజ్జానకీ
రమణుం గొల్చుచు ముర్తుజాన్నగరసామ్రాజ్యంబు పూజ్యంబుగన్.

34


సీ.

ఏమన్నె మదహస్తి హేలావిహారంబు
        పరవాహినీసరోవరము గలఁచు,
పద్మనాయకుం డెదుర వీరానీక
        ఘూకావలోకంబు గుడుసు పఱచు,
నే రాజసింహుఁడు వైరిరాజమదేభ
        విసరంబు పాలికి వేరు విత్తు,
నేరామభక్తుండు ధీరుఁడై కొను నన్య
        రజనీచరులు గొన్న రాజ్యలక్ష్మి,