పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
116
చంపూరామాయణము


హ్లారసఖానవాప్య యగులంకకు నగ్నివిశుద్ధి, సేయఁగాఁ
దోరణమందు వాయుజునితో రణ మయ్యె సురేంద్రజేతకున్.

84


శా.

ధారాపాతశరాభిఘాతనిరవద్యస్ఫూర్తికం బౌమహో
దారాస్కందనదుర్దినాంతరమున న్హర్షించెఁ దన్మేఘనా
దారంభంబున గంధవాహతనయుం డత్యంతము న్మేఘనా
దారంభంబున నుల్లసిల్లెడు భుజంగాహారిచందంబునన్.

85


శా.

హంకారోద్గతుఁ డై నిజాస్త్రచయవైయర్థ్యంబు సంధించు ని
శ్శంకాతంకజయేందిరాసఖుని రక్షశ్శిక్షకు న్మారుతిన్
లంకాధీశ్వరనందనుండు విజయాలంకారధౌరేయుఁ డై
పంకేజోద్భవసాయకోత్తమమునన్ బంధించె నాలంబునన్.

86


గీ.

అమ్మహూగ్రచతుర్వదనాస్త్రమునను, బరవశశరీరుఁ డై యున్నప్లవగవరుని
గట్టిశణవల్కలంబులఁ గట్టివైచి, రేచి యామవతీచరనీచు లకట.

87


ఉ.

ఆసమయంబున న్సమదయామవతీచరపాశకౢప్త మౌ
వాసవదూతసూనుదృఢబంధము బంధవిమోక్షహేతు వై
భాసిలె ము న్బులస్త్యకులపాంసనుఁ డుద్ధతచిత్తవృతిఁ గా
రాసదనంబుఁ దార్చిన సురప్రమదాజనకోటి కెంతయున్.

88


క.

చతురాననాస్త్రబంధ, చ్యుతుఁ డయ్యును నితరబంధయుతుఁ డగు నమ్మా
రుతిమహిమఁ దెలిసి రావణి, ద్రుతముగ నిజజనకుసభకుఁ దోడ్కొనిపోయెన్.

89


వ.

అయ్యెడ.

90


మ.

కనియె న్మారుతసూతి పంక్తిముఖునిం గాలారిలీలాద్రితో
లనఖేాపటుతాపరీక్షి తబలాలంకారబాహుం దపో
ఘను బందీకృతనిర్జరేంద్రనగరీగాణిక్యహస్తావిం
దనటచ్చామరమారుతాంకురచలన్మంజూత్తరీయాంశుకున్.

91


మ.

పురుహూతాదిభయంకరాజికలనప్రోత్సాహనిర్భగ్నస
త్వరమగ్నామరదంతిదంతకృతముద్రాడంబరక్రోడభీ
కరు ఛాయాత్మకవిభ్రమప్రతితరంగభ్రాజమానక్షపా
కరబింబౌఘసనాథశైవలినికాకాంతోపమానాకృతిన్.

92


మ.

ఘననిశ్శ్రేయసమార్గరోధన మొగం గావింప మూర్తీభవిం
చినలోకత్రయపాపరాశికరణం జె న్నొందుగర్వాంధునిన్