పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
115
సప్తమాశ్వాసము


శ్రుతిమధురో క్తిసంగత నద్ద్విజాలికి నతిభీతినిర్మాత యగుటకతన
చారణమార్గనంచారక్రియాధురంధరత నుద్దాముఁ డై తగుటవలన


గీ.

నముచిదానవరిపుదూతనందనుం డు, దారలంకాపురాంతరోద్యానమునను
బూని వస్వౌకసారాధిపానుజన్ము, పటుతరాటోపలీలను బరిభవించె.

76


హనుమంతుఁ డశోకవనభంగ మొనర్చుట

సీ.

అంత సత్వరముగా నారక్షకమహూగ్రరక్షోనివేదితప్రమదవనవి
భంజనజాతకోపవశారుణాలోకభీకరదశముఖప్రేషితులును
గాలకింకరభయంకరులు ప్రహస్తకుమారవిశ్రుతజంబుమాలిసహితు
లై యరుదెంచిన యాతుధానులఁ ద్రుంచి చైత్యతోరణసదేశంబు నొందె


గీ.

మారుతాత్మజుఁ డామాట మఱియు విని ని, శాచరానీకమారణశ్రవణకుపిత
పంక్తిముఖుఁ డావలీముఖుఁ బట్టి తెండ, టంచు వడిఁబంచెఁ బంచసేనాగ్రగులను.

77


క.

వీరులను సప్తమంత్రికు,మారులనుం బనుప సమరమత్తాశయుఁ డై
తోరణపరిఘముచేత స, మీరణనందనుఁడు వారి నెల్లం గెడపెన్.

78


క.

వెండియుఁ బవసతనూజుఁ డ, తం డురువడి కోసలేంద్రదాసుఁడ ననుచుం.
జండత నని ఘోషింపఁగ, భండనమున కక్షుఁ బనిచెఁ బౌలస్త్యుండున్.

79


శా.

వక్షశ్చూర్ణితహేమభిత్తి భృశదీవ్యచ్చైత్రధూళిం బగ
ల్నక్షత్రాధ్వము నెఱ్ఱసేయుచు సఖేలద్వీరలక్ష్మీకుఁ డై
రక్షశ్శారములన్ క్షమాఫలకనిర్వర్ణంబులం జల్పఁగా
నక్షక్రీడ యొనర్చె వాయుజుఁడు లంకాళిందభాగంబునన్.

80


చ.

అమరవిరోధియోధుల మహాకుపితాత్మకుల న్నిమేషమా
త్రమున వధించి పంక్తిరథరాజతనూజునిదూత గీతవి
క్రముఁ డలచైత్యసౌధమున కంబముఁ జేకొని తద్భవాగ్ని హ
ర్మ్యమును దహించి తోరణసమాశ్రయుఁ డయ్యె యథాపురోద్ధతిన్.

81


క.

ఏవంవిధవృత్తాంతము, దా విని కుపితాత్ముఁ డైనదశకంధరుఁ డెం
తే వింశతివీక్షణముల, దేవాధిపజేతఁ జూచి ధీరతఁ బలికెన్.

82


క.

భువినిం దివినిఁ బురంగర, భవనంబున నైన సమరపరు నిను వీక్షిం
ప వలంతి యెవ్వఁ డిచటికిఁ, బ్లవగంబును దెమ్మటంచుఁ బనిచె న్సుతునిన్.

83


ఉ.

సౌరవిరోధిసేనకును సంహృతి, బెట్టగురోదనంబు ర
క్షోరమణీగణంబునకు, శోకము రాక్షసనేత, కర్కక