పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
96
చంపూరామాయణము


గీ.

వచ్చి హరిలూనకరివోలె వ్రాలియున్న, వాలిఁ గని సోలి జాలిఁ దన్మౌలి నంక
పాలి నిడి హేళిజహితానుశూలి నంశు, మాలికులుఁ బల్కె శోకవరాలి దొలుక.

40


చ.

సకలజనార్తిహారి యగుచల్లఁదనంబు సుధాంశుమూర్తికిం
బ్రకృతిగఁ దోఁచుకైవడిఁ గృపాళుత నీకు నిసర్గ మట్టి తా
వకకరుణార్ద్రభావనిరవద్యత నెక్కడ నిద్రపుచ్చెనో
యకట మదీయపాతకఫలావగుణం బది రాఘవేశ్వరా.

41


మ.

ప్రియుఁ డీరీతి రుజన్ భజింప నొడలం బెన్బ్రాణముం దాల్చుని
దీయు రా ల్రక్కసి యంచు బాణహతి న న్దండించినం బాప మే
మియు ని న్నంటదు తాటకావధముచే మే ల్సేయవా యుర్వికి
న్దయితాశ్లేషము గా నొసంగు టది పుణ్యంబే యగు న్రాఘవా.

42


ఉ.

భూమిపతు ల్ముృగవ్యరతిఁ బూనుట యుక్త మటంచు ధార్మిక
స్వామివి నీవె యానతి యొసంగుట నా చెవి సోఁకి యుండ శా
ఖామృగిఁ దావకీనశరఘాతనిపాతితఁ జేయకుందురా
యేమృగిమీద నేమృగయుఁ డెక్కటికం బిడు రాఘవేశ్వరా.

43


క.

ఇతనికి భయపడి మును నీ, హితబంధుఁడు ఋశ్యమూక మెక్కినగతి మ
త్పతియు న్నెలకొనియెడు నా, శితవిశిఖాభేద్యహృదయశిఖరీంద్రంబున్.

44


మ.

ఇనవంశ్యోత్తమ నీమొనం దునిసిపో నే వాలినో సప్తసా
లినొ మారీచునితల్లినో యవిశిఖాళీభేద్యత న్వజ్రసా
రనిరాతంకహృదంతరాళ సగుతారాకాంత నింతే యిఁక
న్నను నిర్జింపక నీవు ధన్వి ననుకొన్న న్నవ్వరే యెవ్వరున్.

45


గీ.

ఇనకులనృపాలు రాదిగర్భేశు లగుట
శౌర్యమును బోలె మౌగ్ధ్యంబు సహజమేమొ
వాలి నిరపాయమన్మనోవసతినుండ
వీనికై యేల తొడరెదు విల్లుపూని.

46


చ.

అని విలపించు తార నయనాశ్రుజలశ్వసనాప్తిజాతచే
తనుఁ డగురీతిఁ గన్దెఱచి దాశరథీశ్వరుచేతి కంగదు
న్మనుచుట కొప్పగించి దిననాయకసూతికిఁ దా వహించుకాం
చనమయదామకం బొసఁగి సద్గతికిం జనె వాలి యత్తఱిన్.

47