పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
95
షష్ఠాశ్వాసము


చ.

ననుఁ గొని సప్తతాళదళనం బొనరించితి వాపులస్త్యనం
దననగరంబు సాలదలనంబు ఘటించుట యేమిదొడ్డు నీ
కినజునివంటిబం టనుచు నింద్రజుఁ దున్ముట కెచ్చరించె న
దినమణివంశ్యు నత్తఱిఁ దదీయశరంబు శిలాహతిధ్వనిన్.

33


క.

సందేహ ముడిగి యంతట, మందేహవిరోధిసుతుఁడు మాత్సర్యభర
స్పందనుఁ డై పోరికి సం,క్రందననందనునిఁ జీరె గర్జారభటిన్.

34


సీ.

నృహరికంఠకరాళకహకహధ్వనిశంక శరభాకృతికి శూలి సంభ్రమింప
వీరభద్రోగ్రహుంకారమోహవిభీతి దక్షుఁ డంబుజభవాస్థాని కొదుగఁ
బ్రలయాభ్రనిస్వనభ్రమచేత స్వర్లోకజనులు మహర్లోక మనుసరింపఁ
గిరిరాజముఖపుటీఘుటఘుటభ్రాంతిచే వసుమతీయువతి సంతసముఁ జెంద


గీ.

భయద మగుసింహనాద మాభానుసూను, వలన నాలించి కోపించి వాలి వెడలి
వచ్చి చిచ్చుఱపిడుగుకైవడి నిజాను, జన్ము మార్కొని యనిసేయుసమయమందు.

35


చ.

కరము లురంబులు న్నఖముఖంబులు భిన్నతఁ జెంద నొంచుసం
గర మొనరింపఁ బాల్పడియు గాత్రవిభిన్నతఁ దోఁపనీని య
య్యిరువురఁ జూచి సాయకము నేయక యూరక యుండె రాఘవే
శ్వరుఁడు సభాంతరంబునఁ బ్రసంగము సేయనివానికైవడిన్.

36


గీ.

తరణిజుం డంత వితరణీకరణి మార్గ,ణాగతి కెదురెదురు చూచి యరికిఁ దలఁకి
తనుఁగదియరా నబాణమోచననిమిత్త, మతని కెఱిఁగించి క్రమ్మఱ ననికిఁ బూన్చి.

37


ఉ.

గ్రీవం గుర్తుగ నొక్కపువ్వుసరముం గీలించి రాముండు సు
గ్రీవుం బంప నతం డకాండఘనమై కిష్కింధఁ జేరం దదా
రావాకర్ణనచే నకర్ణభరతారావాక్యుఁ డై వాలి కో
పావేశంబున వచ్చి కూలె రఘువీరాస్త్రాహతోరస్కుఁ డై.

38


క.

అంతట వాలినిపాతో, దంతము చెవిసోఁకి తార యశ్రులహర్యా
క్రాంతతరతారయై శుద్ధాంతనిశాంతంబు వెడలి యాళీయుతయై.

39


సీ.

ఉడివోని కన్నీటిజడి ముద్దునెమోము హిమభూసరాబ్జవిభ్రమముఁ జూపఁ
జిఱునవ్వు దవ్వైన చెంగావిజిగిమోవి ననలేనిచిగురాకు నెనకుఁ దీయ
గద్గదస్వరయుక్తిఁ గంఠనాళంబు మం, ద్రధురీణ మగువీణెవిధముఁ జెంద
ముడి వీడి క్రొమ్ముడి ముంచుకో నెమ్మేను మొగులులోనిమెఱుంగువగలు నెఱప