పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
94
చంపూరామాయణము


మ.

అరి వెన్నాడి హరీశుఁ డాకరణిఁ బోరాడ న్వడిం గ్రొత్తనె
త్తురు లేఱయ్యును వాలి రామి మిసిమింతుండౌట నూహించి ది
వ్యరిపుక్రోధగతి న్శిలావృతబిలద్వారుండ నై వచ్చితిం
బురికి న్మంత్రులయాజ్ఞ వారముదినంబు ల్పూనితి న్రాజ్యమున్.

24


క.

ఆలో నాలోలశిఖి, జ్వాలోపమకోపశీలి వాలి వడిం బా
తాలోదితుఁడై కృతనతి, నై లోఁగెడునాపయి న్దురాలోచనుఁ డై.

25


క.

ఉసురుకొనం గసరిన వెస, దెస చెడి యిక్కొండ నెక్కితి నతం డిటుఁ దా
రసమై వచ్చుటకు న్సా,ధ్వసపడఁ గారణముఁ దేటపడ విను మింకన్.

26


ఉ.

దుందుభిదానవోగ్రజయదుందుభి సైరిభమై నిజోన్నతి
న్వందురి వింధ్య మంతటిది వంధ్యముగా జలధిం గలంచి సం
క్రందననందనుం బిలిచి కయ్యము దీయఁ గపీంద్రుఁ డంత వా
నిం దెగటార్చి తత్తనువు నెత్తురుచేతులఁ ద్రిప్పివైచినన్.

27


మ.

లయవాతూలనిలోలతూలగతి లౌలాయాంగ మిచ్చో మతం
గయమిస్వామివనాగ్రభూమిఁ బడి రక్తం బూన్ప నాతండు కో
పయుతుం డై హరిసూతి కీగిరి భజింప న్హానిదోఁప న్శపిం
చె యతీశోక్తి నవాలిపశ్య మగుటం జేకొంటి నీదుర్గమున్.

28


ఉ.

వాలిభయంబు వెన్దగుల వర్తిలు నార్తుఁడ నౌట మిమ్ము నా
పాలిటిభాగ్య మంచుఁ దలప న్ధృతిసాలనినాదుడెంద మాం
దోళముఁ బాపె మబ్బు దవధూమముగాఁ దలపోయుకేకి కే
కాలపనంబు నింప వలిగాలిగతి న్హనుమంతుఁ డిత్తఱిన్.

29


ఉ.

నావుడు రాఘవుండు రవినందన చెందెద వెల్లసౌఖ్యము
ల్నీ విఁక నావలీముఖు శీలీముఖయుక్తి ననూనవృత్తికిం
దావొనరింతుఁ జిత్రవధనైపుణి నంచు వచించినంతట
న్లావరియంచు నమ్ముట కిలం దగుదుందుభిదేహదుందుభిన్.

30


క.

తనపదనఖమున దశయో, జనములు చనమీటి వానిసంశయ ముడివో
మి నతం డదె వాలి దెమ,ల్చిన చెట్లని సప్తసాలిచే వణఁగించెన్.

31


క.

లుప్తాశర మగుశరమున, సప్తజగద్భృతినిమిత్తజడజాతజనుః
కౢప్తస్తంభాశయకృతి, దీప్తం బగుసాలసమితి దెగిపడ నేసెన్.

32