పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
93
షష్ఠాశ్వాసము


మ.

కలఁ డుద్యత్తరధైర్యనిర్జితహిమగ్రావుండు సుగ్రీవుఁ డ
న్బలియుం డద్రిచరావలి న్మనుపఁ బెంపం దక్షుఁ డామేటికిం
జెలినై యుందుఁ బ్రభంజనాంశజననశ్రీ నాంజనేయుండ లో
కులు నన్ను న్హనుమంతుఁ డండ్రు మిముఁ గన్గోవచ్చితి న్వర్ణి నై.

16


క.

వాలి నిరాతంకమహః, కేలిని వారింపఁ గరుణ క్రేఁగంట నిడన్
వ్రాలినవా రని మీకడ, కేలినవాఁ డనిచె నను మహీవరులారా!

17


మ.

అను నయ్యర్కతనూజుమంత్రికి నిజోదంతంబు సౌమిత్రి దె
ల్ప నతం డంత విధేయుఁ డై తెరువు సూప నృశ్యమూకాద్రికిం
జని సుగ్రీవునిఁ గాంచి రాఘవుఁడు తత్సఖ్యంబు జాతావనీ
జనసౌఖ్యం బనలాభిముఖ్య మమరం జల్పెం బ్రసన్నాతుఁ డై.

18


చ.

అనిలకుమారుఁ డిట్లు హరి యై సమవర్తియు నైనభానునం
డనునకు రామచంద్రునకు నం టికమీఁదట బ్రహ్మ నౌదు నే
నను మహిమన్ ఘటింప హరియై సమవర్తియు నైనభానునం
దనునకు వాలికి న్నలువ నం టొనరింపఁదలంచు టబ్రమా!

19


ఉ.

అంబుజబంధుసూనుఁ డపుడాధిపయోధి నడంచు మిత్రభా
నంబు తనందుఁ గీల్కొపి వాలికిఁ గీలి కవార్యమైన శౌ
ర్యంబు నొసంగుసంగరధురంధరుఁ డై తరుణీవియోగజా
తం బగుదుర్ధశం దెలుపు దాశరథి న్నెఱనమ్మి యంతటన్.

20


మ.

ధరకు న్రావణఘర్మతాప మడఁగం దద్రామసఖ్యంబు తొ
ల్కరికిం గట్టు మెఱుంగువిత్తనము రేఖ న్జానకీపాతితా
భరణంబుల్ గని తాను దాఁచినవి చూప న్వానిఁ గన్నీట సం
స్కరణాభావరజంబు వోఁ దడిపె నైక్ష్వాకుండు శోకార్తుఁ డై.

21


గీ.

అంతట నిజానుజుఁడు దేర్చ వంతయుడిగి, తపనతనయునిఁ జూచి యోకపికులేంద్ర
యింద్రనందనుతో వైర మేల నీకుఁ, గలిగె నన నాతఁ డి ట్లని తెలుపఁదొడఁగె.

22


మ.

మనుజేంద్రా విను మున్ను దుందుభికి మున్మాయావి యన్వాఁడు వా
లి నరిధ్వాంతమరీచిమాలి రణకేళిం రేఁచికోలై పడిం
జని పాతాళము సొచ్చిన న్విడువ కాశాఖామృగాధీశుఁ డా
తని వెన్నాడి నను న్రసాతలబిలద్వారస్థితుం జేయుచున్.

23