పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

I బ్రసాదించి తన్మాత నుద్యడ్లజారూఢ జేయించి విఖ్యాతి మ్రోయించి 2 యిష్టంబు లిప్పించి యొప్పెం గడున్, ఉ, పండిత3కీర్తనీయుఁ డగుబమ్లెరపోతన యూసుధాంశుమూ గ్లాండకులాచలాంబునిధి తారకమై విలసిల్ల భోగినీ దండకముకొరచించె బహుదానవిహర్తకు రావుసింగభూ మండలభర్తకుకౌ విమతమానవనాధమదాపహ రకున్, భోగినీదండకము ) : فيق సo పూర్ణము. అక్క_చేత ವಾದಿರಾಡಿನ తన కౌఁగిలిగలది.అక్క కౌఁగిలించుకొని తన యొు డియం దిడుకొన్నదనుట.అంతటి అవయవ దౌర్బల్యము సూచితము. బొహా... సంతాపః- = చేతుల కౌఁగిలి సంబరముచే వీడిన సంతాపముగలది. భోగినీ పట్టముకౌ=భోగినియను పేరును, పట్టపు దేవి -ద్రానిక రాజభోగార్థమై యంతః పురమునం దుండు శ్రీకి భోగిని యని పేరు. - * - 1. అ. సద్భోగినీపట్టముం దిట్ట మౌనట్టుగా వే ప్రసాదించి, 2. అ. గావిం చీ యొప్పించె నీ భోగినీదండకం బిద్ధరామండలం బందుఁ జెల్వొంది యాచంద్ర తారార్కమై యొప్పతకొ. ఇఁది మిఁదిపద్యమునఁ జేప్పఁబడుటచే నిట ప్రకీ ప్తమే కానోపు. శి-క, మాననీయుఁడగు బమెర జ నీతికోవిదుఁడు బమ్మెర -