పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

* Ꮬ 器。 5o 名莒 ము. 器 ూధిరోహకౌ, నిరన్యోపగూహకా, నిరన్నాభిలాష, నిరన్యా భాషకౌ, నిర న్యావకాశకా, నిరన్యప్రకాశకా, బ్రసూలోచన షీప్త బాష్పాంబుపూరకౌ, మనోజాత్ర బాగ్దావళీ శంకితప్రాణభా. రT, సభీమానసన్యస్త చింతాసమూహF, భగిన్యంక సం - * సింగరాజు వారకన్యను జేపట్టి భోగినిఁగాఁ జేయుట, • - ప్రాపితా నేక దేహక్రా, భవదై |్వభవాకృష్ణచి త్తకా బరాయ త్త వృ త్తకా గృపం జూడు' వుంచుం బ్రశసింప నాభోగ దేవేంద్రుఁ ক্ষেত సత్యభాషా హగిశ్చంద్రుఁ శాక్రాబ్సనీ లో క్రుపాంచాలుఁ డాసిం Kభూపాలుఁ డా బౌల నా బాలశీతాంశుఫాలకా, సరోజాతహ స్తకా, బ్రశస్తకా, శుకాధీశవాణికా, లసన్నీల వేణికా, మృగేం ద్రావలగ్నకా, మనోజాగ్నిమగ్న కౌ, దయాదృష్టి రావించి భౌ వించి నెయ్యంబుగావించి బ్రాహాపరీరంభ సంరంభనిర్మక్త సం ভ"c 7ত:১০১ కందర్ప కేళికా వినోదించి సద్భోగెనింగా గూహకొ=మ లొక్కరి కౌగిలిలేనిది. నిరన్నాభిలావకొ=అన్నమందు కోర్కి లేనిది. నిగ్రన్యాభిభాషకౌ=మతియొకరితోడి మాటలు లేనిది. నిరన్య అవకాశకామలొక్కరికి ఎడమిచ్చుట లేనిది. నిరన్య ప్రకాశకా = మఱియొకరికి తెలియఁ బడనిది - మeరొకరి కంటను గూడఁ బడనిదనుట, ప్రసూ...పూరకా = తల్లి కన్నులనుండి తొరుగుచున్న కన్నీటిముంపుగలది. మనో...భారకా = మన్మ థుని బాణసమూహముచేత సందేహింపఁబడిన ప్రాణముల మోచుట గలది. సఖీ. సమూహకా-చెలికత్తెల మనస్సులం దంచిన చింతల గుంపులు గలది. దొని వెతకు దాని చెలికత్తెలు సైతము చింతలఁగుందుచున్నారనుట. భగి... గూహF = అక్కయొడిని పొందింపఁబడిన దేహమంతయుఁగలది. (పారాం) 1. క. భగిన్యంగనాప్రాపితానేక దాహకా; K. భగిన్యంగ నాప్రాపితా తోగ్నోపxూహకా, - -