పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

32 భోగి నీ ద 0 డ క ము. రవూకంద మూకంద శాఖావళిం . గోకిలా రావకోలాహలంబులౌ విటస్వాంత హాలాహలంబుల్ దిశల్మించి యేతెంచెనే. నేఁడు చాలామనోరంతుఖోఁ గంతుతో, సింగభూమి శుభో, భోxచే వేశుత^, న న్ని వేదింపవే. కాము సంతాపముకౌ డింపవే. డింపి —•వారకన్యసోదరి దానివలపును సింగరాజునకుఁ దెలిపి కావచేఁడుట.*_ పుణ్యంబునం ూ*(Kచే, రాఁగ దే, ಶೆ×ಹೆ, వేగ దే' యంచుఁ జింతిం చు నాక్జానుజాతం దవూజాతశం కాసమేతం గృశీభూతఁ గనైుంచు * బాలా ! లలాటాకు సేవింపువిూ, రాహు భౌవింపువిూ, శేష భోగిం బ్రకర్షింపుమి", చంపక శ్రేణి వర్షింపుమిగా యంచుభీతిక్షా నివారించి నీ త్రిక్షా విచారించి యూరావు యూరావు సౌధాంత రా /ళస్థలికా 1నర్తనాగార వేదికా మణి స్వర్ణ పర్యంకికా భాసమూ నుకా, మనోభూసవూనుకా, ఫునుకొ; రావ్రుసింగకుమూనాథ పౌత్రుకా 7 సవివాచీన రేచెర్ల గోత్రాంబు సంజాతమిత్రుకో, వు హోదారచారిత్రు, సర్వజ్ఞ సింగోర్వరాధ్యకు నీకించి దండప్ర " నా వుంబు సాపేక గావించి హస్తాబ్దముల్ మోడ్చి • ਨੰਕਹਾਂ! భవన్న இே సౌజన్య ధన్యకా, జగన్మాన్యగన్యక్, నిరన్యాంకపీ r ·ಾ కొమ్మలయందు, విటస్వాంత హాలాహలంబుల్ =విటకాండ్ర మనస్సులకు కాలకూట వివములు, భోగ దేవేశుతోకా = భోగమందు ఇంద్రుఁడైనవానితో, లలాటాక...వర్షింపుమా=ముందు చెప్పిన మన్మథ మలయమారుత చంద్రభ్రమ రాదులకు విరోధులుగా శివ, శేవు, రాహు, చంపకములను జెప్పట తెలి యునది. మణి . . విరాజు కౌ=రతనాల బంగారు వుంచమునందు ప్రకాశించుచు న్ప వానిని, మనోభూసమానుకా=మన్మథునకు సాటియైనవానిని, నిరన్యాంక పీఠాధిరోహఇ"=మతియొకనితోడ అనెడి పీట సెక్క-నట్టిది. నిరస్య ఉప నా 1. చ. మంత్రణాగారవేదికా.