పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

భో గి నీ ద o"డ క ము. 2b మే. మామక న్యాయసంపన్న వై పన్ని యోకన్య నీవన్యులకౌ, శారసంపన్నులకౌ భిన్న లకా ఖన్నులకా இ% 1 మన్మందిరాళింద భూమండలాసన్నులం జేయుమి". రాచబిడ్డేటికే బిడ్డ ! వా వాటతల్సాఁగవే. సాఁగిన క్రా నీకు జూదంబుల్, "కాంక్ర జ్ఞాూ వినోదంబులా, గద్య పద్యానువాదంబులా, వూళవీముఖ్య రాగానుగానంబులా దండలాస్యాది నృత్యావధానnబు లా, ఇంద్రజాలాది వూయూ విధానంబులా, వశ్యమంత్ర ప్రయోN*పసంప-ర విద్యావిచారంబులా, వుంది రారావు వాటీల తా: జాల నూలాభి పేక్ష ప్రచారంబులా హేం నుడ*లావరోహం. బులా, 2 నీరజావాసవీచీ సమూహ5వగాహలబులా, బధు గేహ - సైతము నిలువరించుట కనుట, భుజంగ=సర్పములు, అంతటి క్రూరుల సైన `ു. R లాvకరవ గావించుకొనుటకు. మామకన్యాయసంపన్నవై = నేను జెప్పెడి న్యాయములు గల దానవై. వున... సంపన్నులకొ= నాయింటిముంగిట 象 నేలపట్టుల దగ్గ శ్రీనవారిని _ లేక ఇందిరా సుందరత్వంబును=లక్ష్మీచేత చెలువై యుండుటను. వాచాటతల్'=మూట కారితనములు, రాజునొద్ద మాటలు పెక్కు_పనికి రావనుట. పాటలామోద = మంకెన పూవాసనగలదానా, రాజ ఉపకంఠ అటనంబుల్=రాజు సమిపమున తిరుగుటలు, జూదంబులా=జూదములు మొు. దలైన వినోదకృత్యములుగా వనుట. ఆ రావు ... చారంబులా = పూఁదోఁటు. పట్టునందలి తీఁగ గుంపుల వేళ్లకు నీళ్లుపోయు తిరుగుటలా, హేవుడొ*లావ లోహంబులా=బంగా రుయ్యెలల సెక్కుటలా, నీరజా...గాహంబులా = తమ్మి కొలఁకుల సమూహములందలి అలల గుంపులందలి క్రుంకటలా, ত". . . سماعصا

t

• . 1. هوع మన్మందిరం బిందిరా సుందరత్వంబునుం బొంద నానందముం జేయుమా, 2. ఆ. కాక కేళీ సరోవ్యూహవీచీ, که به اما نه بسنده نوFar Br