పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

24 భో గి నీ ద 6 డ క ము. వారమే నాదినుండిo బ్రయోగింతు ੇ దాదినై కామశాస్త్రాది విద్యాసమేతకా భ వన్మాత నుద్దామమాయాప్రభూతకా గురo విలోకా నిరంగీకృతుల్మూని నావూట నీవూటు పాటింపవే న౧దసీ ! నిందనీయంబు గాదే. మహనందనీయంబుఁ జి త్తంబు లోనందనీవే. జనానందనీయా ! క్ష కోరాచల వాత కాఠిన్యముకా డింప, రత్నాకర శ్రేణిలోఁతుకా నివేదింప, విశ్లేశు గేహంబు నుక్రా ర్చిత్త సేయకౌ, జగచ్చకు వుం గన్నుమూయకౌ, సదాగామి నాఁకట్టనుద్యదృజంగావలింబట్ట వారాంXనాూత్రిక్రిక్షా న్యాయ శ్యవివక్షాపరము. నిర్జీత... దాదినై =ఈవిషయము బహ చేత నివ-- ంపఁబడి నదికాన భూమియం దీబోగముతనమును నేను మొదటినుండియు ప్రయోగిం చుచున్నాను. ఉద్గా...భూతకా=బెట్టిదమైన మాయలచేత అధికురాలైన దానను.తల్లి యిట తన యతిశయమును చెప్పకొనుట కూఁతురు తన్ను నలక్య పెట్టకుండుటకై కురంగీవిలాశకా=ఆఁడుజింక చూపులదానా ! నిరం...తుల్అంగీకారము లేకపోవుటలను, నిందనీయంబు = (నామాట) నిందింపఁదగినది. కతోరా...డింపకౌ = గడుసైన కొండలసమూములయొక్క కఠినత్వమును తీసివైచుటకు-ఆంతటి కఠినుల మనసులనైనను కరగించుట కనుట. రత్నా కర శ్రేణిలోఁతుకా నివేదింపకా=సముద్ర సమూహములోఁతును తెలుపుటకు. అంతటి గంభీరులగు వారినుండి లోనిభావమర్మములను వెలువఆుచుట కనుట విత్తేశు. సేయకా = కుబేరుని గృహమునైనను శూన్యము గావింపఁగా అంతటి ధనికులనై ను కడు దరిద్రులను గావించుట కనుట, జగచ్చకువుకొ కన్నుమూయకొ=సూర్యున్పిసైతము కన్నుఁ గ్రాముటకనుట. ఇట జగచ్చకు పదము సాభిప్రాయము. లాకమునకెల్ల కన్నయిన వానినే కనుఁబ్రాముచో సామాన్యజనుల నటు సేయుట చెప్పవలయు నా యనుట. సదా గామికా = గాలిని, ఆఁకట్టకౌ=కదలనీక బంధించుటకును - అట్టి నిరంకుశ విహారులశ -اسماعت నాది... గింతు నేఁడాది నే; జ. మేదీనికిక్షా వాదమే నాది. గింతు ಹೆದ್ದಾ