పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ప్రవేశంబులా, రాజహంసావళీ మందయానోపదేశంబులా, నీల కలరా వన్డీ నృత్యశికౌవిశేషంబులా, కాముక వ్రాతచిత్త ప్రమో మంబులా, బొమ్మరిండ్లాటలా, పాటలా, పాటలామోద, రాజోప కంఠాటనంబుల్ కలోరాసిధారావలేహంబు లే, శార్క_రాంభోవ గాహంబు లే, సింహ యోగంబు లే, సర్పవల్మీక భోగంబు లే, శైల శృంగాగ్ర వీధీ విహారావధానంబులే, తుంగతాళాగ్రకోటీతప స్పంవిధానంబు లే, మత్తశార్దూలకుంజ ప్రచారంబు లే, సింధు మధ్యప్రతారంబులే, గంధశుండాల శుండావినోదంబు లే, సప్ర వూదంబు లే, కొమ్మ S$3-w కొమ్మదే రాచసఖ్యం బసౌఖ్యంబు మే మొల్ల, మే మొల్లముల్ మాకులాభంబులే ? డింభ కే వేళ నెమ్మోము సొంపారు, నేవేళ బాలిండ్లు పెంపారు, నేవేళ ఫాలం బునం గుంతల శేణు లల్లాడు, నేవేళ మైదీఁగయుకౌ వీడు, నే వేళ శంబులా =రాయంచలకు మెల్లనినడ కఱపుటలా. ఇట్టి వినోదములు కావు.మఱి, కట్రో... హంబు లే=వాఁడి కత్తి వాదరను నాకుటలు - అంత అపాయకర మైనవి. శార్క_రాంభోవ గాహంబులా మొరముగలనీటం గ్రంకుటల సింహ యోగంబు లే= సింగములతోడి కూడికలు - అంతటి భయంకరములైన వనుట. ఇప్లె మిఁద నెల్లఁ దెలియునది. సర్ప.గంబులే=పాపపుట్టలోని సుఖాను భవములు, శైల. ధానంబులే = కొండ కొమ్ములయందు విహరించుటలు, తుంగ...నంబు లే=పొడవులయిన తాటిచెట్లకొనలందు తపస్సు సేయుటలు, మత్త. ప్రచారంబులే=వుత్తిల్లిన బెబ్బులియున్న పొదరింటను తిరుగుటలు. సిం. తారంబు లే=ఏటినడుమును దాఁటుటలు, గంధ... మనోరంబులే = Xంధ గజముయొక్క తొండమును బట్టికొని వేడుకలాడుటలు,మూకు ఒము దే-మాకు -సరిపడదు. రాచసఖ్యంబు అసౌఖ్యంబు = రాజుతోడి చెలిమి సుఖముగాదు.