పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

భో గి నీ ద 0 డ క ము. IV శురా, రాజబింబాననా ! 1 రాజరాజాధి రాజ్తోన్నతికా రా జలకౌమించి రాజిల్లు నారాజు వంచింప నెంచంగ శోభిల్లనే, 2 చెల్లనే, భూమి నీజాతి యేనాతి యీరీతిఁ బ్రీతిం బ్రకాశించి రాజిల్లునే. ಸಲ್ಲ 궁 సీపటుత్వంబు 3 ਕਹਾਂ కటుత్వంబు, బాలేం గ్రు శోధాలిగా ! బాలిక్ష లో సేయు యత్నంబులే 溢) ప్రయత్నం နွှယ? లంభోజనా భాంతరాళ స్ఫురత్తంతుయోగంబునంజిక్కునే Kంధనాగంబు? కంపించు నే వు క్షి కాపక విక్షేప వాతాహతిం గాంచనాగంబు?మిథ్యామముత్వంబులకౌరంజకత్వంబులకౌగూఢ యంత్రంబులకా మోహ మంత్రంబులకా వూరు తంత్రంబులకౌ వాచాకటుత్వంబు = మాటలచేతఁ గటువగుట. బాలేందు. బాలికా = చందురునిశోఛ గల నుదురు గలదానా, గంధనాగంబు = మదపుటేనుఁగు, అంభోజ. o చిక్కునే- తామరతూటిలాశనఁ బ్రకాశించుచున్న పోఁగులకూడిక చేత _ తూటిపోఁగులచేత _ క ట్టుటకు చిక్కునా. కాంచన అగంబు = బంగారుకొండ - మేరుగిరి. మక్నీకా... హతిక్షా కంపించునే = దోమల ఆక్క -* క్షీంతు రే యింత చింతింతు రే రాజబింూన-నా. క. చూడ వాంఛింతురా రాజు ઇ૦ గానల్డా రాజుఁ గామింతురా...చ. చూడ వాంఛింతురా వార లారా జులం గానరా రాజుఁ గామింతురా . . . జ. చూడ వాంఛింతురా రాజులక్షా నార లా రాజులుం గాన రా "రాజుఁ గామించి రా. 1.క. రాజా...న్నతికా రాజులకౌమించి వంచించిశోభిల్లనే. జ. రాజ ...స్నతికౌ బొల్చు రాజన్యులకౌ మించి రాజిల్లునే. 2. అ. భూమి నేనాతి సీరీతి నీతిం బ్రకాశించునంచుకౌ విలాకించి రాజిల్ల సే; క. భూమి యేజాతి యేనాతి యేరీతి నీతిం బ్రకాశింప క్షీభంగి రాజిల్లు నేచ. భూమి సేనాతిచే విgటి వీజాతి నీరీతిఁ బ్రీతిం బ్రకాశించునంచుకౌ వివేకించి రాజిల్లనో, 8. వాచాకటుత్వంబు" ఇది వ్రా, ప్రతుల లేదు. 2