పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

వూటూడు వూ. చూడుమూ కన్యకాలోక చింతామణీ, గోత్ర రక్షామణీ, థీమణీ, ఎవ్వ రెవ్వాని భూపించి రే, ఏమి ఛాంచి-శ, నేఁడు నీతోగోడ భౌసి.౧చు ప్రోడల్ కు వూరీ ! కుచూ రాన్నపో శ్రాన నీనాథ సూనుక్ వభూ చిత్త విత్తాప హా రావధానుకా సదా దాన విద్వానియాఛుకా మనోజాత బ్బా ద్యానవడ్యైక విద్యావలీడు బ్రభాభాను -రాగానుసంధాను, -اسطه వూరియూ రవూ నాథు సవ్వజ్ఞసిగ క్షమూ నాథు సిసన్నిధాన) బునం జెప్పికో, ఏమి వాతప్పిరో, అప్పరో, ఆప్పయో జాత Kంధుల్ 1 సుగంధుల్. పుకెక్ సీనయస్యల్ మసశ సౌమనస్యల్ సువ గ్రా, సువర్ణంబు లార్జించుటల్ చూడ వా. వూడ వాం so ఛింతురా రాజులక్షా. వార బ్రా రాజులం గాన రా. రాజుఁ గావిరా - “. ۳- تا مسیح کا اہتمام ہماخت--عے۔ : تات- مت ۔ ۔ ۔۔۔ نسم ష్యులనుగూర్చి నీతో పొగడి చేప్పి *こ・ خ من " أ "ج * := ఫౌఢలస వె • So, Sు వూ రె 寧 奪 颱 సూనుకౌ=కుమాగ్నాసో తి రాజు పూుని, కథూ... ధౌను 2 = స్ప్రిల పునస్స .\{ رانات تا నెడి ధనమును అపహరించుట యాంగు ఎ : ES ; ల వాఁడు . గనో లీ 二三『= だ థునియొక్కి- వునోహ వైు నిర్దోషి దె) ముఖ్యమైన ఓడ యందు-అనఁగా - لیست -ெ ○ حمصطلة Ꭷ మోహనవిద్య యందు వస్న (డైనావానిని – వున్న ఛునివలె మిక్లీ లియు మోహిం പ് عصبی- * عس- احساساچ-- - میہ گاـ ਾਂ ぐ. ニー 一古, مفخخة _ :_ _ بیت - చొ 3 \ -- A=} च४ च्छे *~***== دیه گمت ه سه مسجكم مبي కత్తెలు, సువ Cబులు= బCగా నులనా o$ تنبـ ജങ്ക بی بی بی سیم حاکی که به so. ammoms .-് so =جی-پو - اسمی ==- نیمی - రాజు కౌ క్రా ఏుంతుం- = గ్రా బునే $1" గా గు, విష ఆ రాజులకు で一プ ボ حسال "వానిని కోరుట క్రాకాని అందును కcచించుట గాని లంపనెనిఁ ఔ లు నా Cన ను?. 1. అ. సదాసత్యసంఫల్. 2. అ. చు -డ వాంఛింతు రే రాజుఁ గాని