పుట:Bhaskarasatakamu00bhassher.pdf/24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

30 భాస్కరశతకము. తన్ను జుపఁబటైడి యొక మంత్రమని, కానక = తెలిసికొనక (తలంపక అస పడి = తో 8(జె.ది. (ఆ పేక నొంది) పోవు చుట్టి = వెళ్ళుచు, (అందుదూకు చుసనుట) కూలదే మృతినొందదా (చచ్చుననుట), తా. తనకుఁ దీండినిజూపుచు నొడ్డిన బోను ను బోననియెఱుంగక సం దికొక్కు- ఆనించిపోయి యంయుఁ జిక్కుకొని చచ్చునట్లుగా నెన్న నమ్మకము లు చేసిన ను సా సొళ్ము ని చెకకుఁబో గూడదు. బోయిన పప్పక ముప్పుగలుగును, ఉ. కాని ప్రయోజనంబు సమ . కట్టను తాభువి సొంత విద్యనా డైస దొడ్డ రాజు కొడు • కైన నదెట్లు: మ హేతుపట్టి వి "వ్యానిధి సర్వవిద్యలకుఁ దా ని గురంకు వినాయకుడు దాఁ న్నే (గురీతినండియు ని దేమిటి కాడఁడు పెండ్లి ? భాస్క రా. టీ. భాష్కం ! భువిన్ = పుడమియుచు (ధరణి లో) తాన్ = తాను, ఎంవిద్యవాఁడు + ఐనను =ఎంతటి చదువు గలవాఁ డైనను, దొడ్డరాజు కొడుకు- ఉద్ద ప్రభువు యొక్క పుత్రుఁడు, ఐనన్ = అయినను, కాని ప్రయో జనంబు అనుకూలపడనిషని, సమకటను కాచు, అపో+ ఎట్లు = 32 ఎట్లను గా, మ హేశు పట్టి = శివుని కొడుకు, విద్యానిథి చదువులకు (విద్యలకు, ఉనికి స్వత మన్వంతరమున సప్తర్షులలో నొకఁడు. ఇకని భార్య యరుధతి. కొడుకులు శకి ముదలగువారు నూఱుగురు. ఈకఁడు దక్షప్రజాపతికూల తురగు ఊర్లను ఊర్జును బెండ్లియాడి యా పెయందు రజుఁడు, గోత్రుఁడు , ఊల్వబా హువు, సనినుడు, ఆన ఘుఁడు, సుతపుఁడు, శుక్రుఁడు, ఆని యేడుగురు పుత్రులను బడసెను. వారు స్వాయంభువ మన్వంతరమున సప్తర్షులుగ నుండిరి , ఇకఁడు తొలుత బ్రహ్మమానసపుత్రుఁడు అయియుండిన నిమిశాపము చేత ఆశరీరమునకు 'నాశనముకలుగఁగా మిత్రావరుణులకు మరల జన్మించెను. ఒకప్పుడుమిత్రావరుణులకు ఊర్వసిని చూచి రేతస్టలితమము ఆదియొక కుంభ మునందుఁ జేర్పఁబడగా సందుండి పసిష్టుడును అగస్త్యుడు నుబుట్టిరి. కనుక వీరిద్దరును కుంభసంభవులన (బడుదుకు. టీకా తాత్పర్యసహితేము. 31 పట్టు, సర్వవిద్యలకున్ = ఎల్ల చదువులకు, తానె - తానొక్క డ, గురుం డు ఒజ్జ (ఓ ప దేశకుడు) వినాయకుండు = (అయిన) గణ పశి, తాE" = తాను , ఏనుగు గీక = గజము 3బోలె, ఉండీ యుళ = ఉన్నప్పటికీ, అనఁగా గజముఖుఁడనుటయు, సర్వేముకలవాఁడనియు భాసము) పెండ్లి - వివాహ ము. ఏమిటికిల్ = ఏకారణమున, ఆశఁడు చేసికొనఁడు ! చేసికొన లేద చట తా. శివునకు పుత్రుఁడును, సర్వవిద్యలకు.నికి పట్టును, ఎల్లరికి గురువును ఏనుగంత బలమున్న పొడు వై యుండి యువినాయకుఁడు పె డ్డి గాకుండనున్నట్లే మనుష్యుఁడు తానెంగ పండితు డైనను రాజాధి రాజుకుమారుడైన ను 3నము తన్న ( 7 • జూడనిచోఁ గాళ్యమును నెరవేర్చుకొనఁ జాలఁడు. ఉ. కామిత వస్తుసంపదలు • గల్గు ఫలం బొరు లాసపడ్డ చో నేను యుఁ బెట్ట డేవి సి • యే!?? నిష్ఫలమున్నఁబోయినస్ బ్రామిక షడ్డకులకుఁ • బండఁగ నేనుది యెడిపోనఁగా నేమి ఫలం?v? చేదువిడ • నిన్నటికై నముసిండికా స్కగా. టీ. భాస్కరా! ఒకులు = అన్య: (ఇతరులు) కామినపస్తు సంపద ex= కౌంక్షించిన (న) పదార్థముల యొక్క సంపత్తు 1, కల్లు ఫలంబు = స్రాప్తించియుండుట చే కలిగిన ఈ ముకు, అనపడ్డబోన్ = కోడినప్పుడు, ఏమయుస్ = ఎంతనూశ్రామును (ఇంచుక యు) పెట్టఁ డేని (భాగ్యవంతుఁడు, ఈయక పోయిన యెడల, సి3= (నానియెుక - ) లక్ష్మి (సంపద) వీటికిన్ = ఏల (ఎందుకు ఉన్నన్ = ఉన్నప్పటికి 7, పోయి నన్ = నాశన మైనప్పటికిని, నిష్పలము = లాఫ్ ము లేనిది (కార్ధము) ముసి 3 డి -- ముసి చెట్టు. ఎన్న టిక యిన్ = ఎప్పుటి కైనను (ఎన్ని దినముల కై నను) చేదు విషమును, నిడదు వర లదు, ఆ=ఆటిముసిడి చెటు. పండగన్ -- ఏమి - పండిన సమయమందు నను, (ఫలించినప్పుడయినను, ఎండిపోవఁ గౌన్ = ఎండిపోయి నప్పుడయినను (చచ్చినన.) బ్రామిక వృకోకులకున్ = అసపడి యున్న జన మూలకు, ఏమి ఫలంబు విమియును ఫలము లేదు. .