పుట:Bala Neethi.pdf/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


58

బా ల నీ తి.

డైనయెడల ధైర్యముగైకొని యేదియొయొకప్రదేశమున నదిలోనికిదిగి యెంతలోతుకలదో యాసంగతిదెలిసికొని యొడ్దువేసి జనులకుపకారముజేయుకుండునా? కాబట్టి ప్రతికార్యమునకును ధైర్యముకావలెను. ధీరత్వముకలవాడు సంపదలపోందినను, డిందినను, గొప్పవారలు దూషించినను, భూషించినను, గీడులు సంభవించినను, సంభవించకపోయినను, దుదకు దనకు మరణముతటస్దించుసమయమువచ్చినను తబ్బిబ్బుపడక ధైర్యమవలంబించి యాకష్టములదాటు నుపాయమును యోచించుచుండును. జనులు సామాన్యముగా నాధీరునజూచిన నాతనికేలొటునులేదు ఇంకను మనము నిర్లక్ష్యముగా జూచినంతమాత్రమున వానిధీరత్వమెచటికేగును? నిప్పును దలక్రిందుగా నుంచినను దానిసెగలు పైకిగదావ్యాపించును. ధీరత్వముచేతవచ్చుయోగ్యత యింకొకదానిచేతరాదు. ధీరులు విఘ్నములకు భీతిజెందక నవి బ్రారంబించి నడుమవిడువకుండ నాపనిని గొనసాగించుకొందురు. దాన విశేషకీర్తి జెందగలదు.

     అట్లుకీర్తిజెందినవారును బూర్వమందునగలదు. అందున గొందఱసంగతి దెలియబఱచెద.
    మున్ను సురాసురుల ధైర్యమవలంబించి ఘోర గభీరమగు సముద్రమధ్యమందు మందర పర్వతమున దఱచిన మొదట నాసంద్రమున బెరుగు రత్నములు, మొదలగుమచివి జనించినని సంతోషించి తృప్తింజెంది యూరకుండిరా?