పుట:Bala Neethi.pdf/72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


59

బా ల నీ తి.

తదుపరి ప్రాణోపద్రవకరమగు విషమ మొదలగు చెడ్డవి పుట్టినప్పుడు వానికి భయపడి మిన్నకుండిరా? మంచిని పుట్టినవని భయపడి యూరుకొనలేదు. విషముమున్నగు చెడ్డవిపుట్టినవని భయపడి యూరు కొనలేదు. ఇక వారెప్పుడూరుకొనిరన? తాము సాధించ దలచుకొన్న యమృతము పుట్టినతరువాత దృప్తిచెంది ననిజూపించిరి.

     కాబట్టి యెట్టి కాలమందైనను ధీరులు ఆటంకములకు భయపడక నడుమనడుమ స్వాభావి కముగా గలుగు సుఖదు:ఖముల బాటింపక తాము పూనుకొనిన కార్యమును సాధించితీరును. కావున మనము మంచి పనులయందు ధైర్యమూని యవి బాగుగా బ్రయోజన మందువఱకును నడుమ గలుగు సుఖదు:ఖముల సరకుసేయక "యెన్నిదినముల "కార్యమునెఱవేఱదే" యని విసుగుకొని విడువక యుండి యాకార్యఫలములనంది సుఖమును బొందుము.

క.ధృతి యారోగ్యము నొసగును
   ధృతియజ్జ్వలలక్ష్మిదెచ్చు♦ధృతికీర్తనము
    న్నతిజేయు గాలగత్యవ
    గతి గలిగిన గలుగు ధృతివి♦కారవిదూరా!

(భారతము)