పుట:Bala Neethi.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


6]

41

బా ల నీ తి.

  ఇటుల వినయములేక పెద్దలనవనమనించి చెడిపోయినవారలు కొందఱు కలరు. వరిలో నొకనిజెపొఎద.
   యయాతియను నొకమహారాజుండెను. ఆయన, దేవయానిశర్మిష్టలను వివాహమాడియుండెను. అతడు జనులనుజక్కగా బరిపస్లించె అనేకయాగము లొనరించెను. లెక్కలేనిదానముల గావించెను. అంత గుమారునిబట్టాభిషిక్తునిజేసి వనమునకేగి నిరాహారుడై చలగాలమి తపమచరించెను. ఈతడు చేయని సత్కార్యమింకొకటిలేదని చెప్పవచ్చు. ఇటుల మంచిపనులజేయుటవలన నీంహారాజునకు స్వర్గలోకము నివసముగా లభించెను అచ్చట నింద్రునిచే సత్కారముల నీమహారజుపొందుచుండెను. అంత నాస్వర్గలోకమున కదిపతియగు దేవేంద్రునకు, నీమహరాజుంకు,నీక్రిందివిధముగా సంవాదమాయెను.
  ఇంద్రుడు—రాజా!నీవెవ్విధమున రాజ్యంబు బరిపాలొంచితివి?
  యయాతి—సుఖంబుగా ధర్మరాజుగా రాజ్యంబు బరిపాలొంచితిని.
  ఇం —ఓరాజా! ఏమితపస్సుజేసితివి? నీవిదివఱకే బ్రహ్మలోకసుఖం బనుభవించి యిచటికివచ్చినాడవు. సమన్యమా? నీతఓస్సుజూడ దుష్కర మైనదిగానున్నదే?
  యయా—అవును. ఇంద్రా!దేవతలలోగాని మహమునులలోగాని యక్షులలోగాని రాక్షసులలోగాని నాతోస