పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

1197.ఆతని కరుణ గలేి ననిియు నయ్యయగాక కాతరాన .సెం.16 . 40 : 59
1198.ఆతని కితవై యట్ట నీవుెండగా కాతరిెంచి .సెం.28. 226 : 340
1199.ఆతని కివెలాె నలవాట్ట యితవులు చేసే .సెం.20 . 49 : 73
1200.ఆతని కకె తెవే నీ వాలవైతివా .సెం.23 . 25 : 37
1201.ఆతని కకెతెవే నీ వాలవైతివా యేతులు .సెం.24 . 378 : 566
1202.ఆతని గూడినపుపడే అనిియు సాదెంచవమాు .సెం.19 . 313 : 468
1203.ఆతని గసర్కుర్వ అెందేమునిద ఆతుమలో సరివచెినెందేమునిద .సెం. 7. 286 : 466
1204.ఆతని చితిము మఱి యట్టు నాభాగయము నాతులాల .సెం. 12 . 289 : 505
1205.ఆతని చితిము వచిినట్టె మెలగవదాద .సెం.29 . 224 : 335
1206.ఆతని చితిము వచిినదే పదవేలుగాక .సెం.29 . 168 : 252
1207.ఆతని చితిమెటిుదో అదెర్గను నీతితోడ నడపితే నట్టుకనే నేను .సెం. 7. 244 : 396
1208.ఆతని చెలిని నాకేమనరాదు కాతరిెంచ .సెం. 13 . 83 : 139
1209.ఆతని జూడవల్లగా అనిిటా నేము చేతులొగిు .సెం.18 388 : 580
1210.ఆతని జూపవె మాకు నదెెంత చకెనివాడొ .సెం.18 55 : 82
1211.ఆతని తలపు మీర్వ అడుగరో చెలులాల కాతర్ములేని .సెం. 7. 210 : 341
1212.ఆతని తోడితెచిినెందాకా హితబుదుధల .సెం.21. 293 : 439
1213.ఆతని నీ వే మైనా నెంటివా తొలిె నీతమి .సెం. 11. 219 : 382
1214.ఆతని నే నఱుగుదు నాతడు నీ వో జెఱుగు .సెం. 12 . 61 : 105
1215.ఆతని నేపేనెంటా నట్టు నీవు వేగేవు .సెం.19 . 389 : 582
1216.ఆతని నేల దూర్వవే అపపటి నీవు నీతులు .సెం.16 . 271 : 405
1217.ఆతని నేల సాదెంచే వపుపడే నీవు .సెం.16 . 7 : 9
1218.ఆతని పట్టుకు మీరు ఆడినట్టు ఆడర్వ .సెం.16 . 111 : 166
1219.ఆతని భ్రమయిెంచే (చవే) అెండనునాిడు యేతులు నమెులు జూపేవిపుపడే మాతోనా .సెం. 8. 70 : 119
1220.ఆతని మెంచితనము అట్టు నా మెంకుద్నము .సెం. 11. 334 : 582
1221.ఆతని మహిమో నాద అెంత మెతిని మనసో .సెం.27 . 278 : 411
1222.ఆతని మాటలోదాన వౌదువుగాక నాతి .సెం.28. 86 : 128
1223.ఆతని మూలమే జగమెంతా నిద, ఆతుమలో హరి కీలుఅయివుెండు గాని .సెం. 2. 243 : 362
1224.ఆతని యిచిలోదాన ననిిటా నేను కాతరిెంచ .సెం.28. 8 : 11
1225.ఆతనికెంట్ట జాణ్వవుదువే నీవు చేతికి .సెం.20 . 398 : 596
1226.ఆతనికి నాకు నైతే నమరుగాక ర్తికెకిె .సెం.28. 278 : 423
1227.ఆతనికి నాలవైతే నౌదువు గాక యేతులు .సెం.27 . 176 : 260
1228.ఆతనికి నిద పరాకౌనో కాదో కాతర్పో .సెం.24 . 69 : 102
1229.ఆతనికి నీకు ద్గు ననిిటా నమాు .సెం.29 . 273 : 409
1230.ఆతనికి నీకు నిెంపులై యుెండగా య్యతలాతలి .సెం.22 . 98 : 147
1231.ఆతనికి నీకు బెందులౌత నేనఱగనే .సెం.18 343 : 513
1232.ఆతనికి నీవు మేలు ఆతడు నీకు మేలు .సెం.29 . 331 : 499
1233.ఆతనికి నీవే వొక ఆలవైతివా యేతల .సెం.29 . 347 : 523
1234.ఆతనికి లోనైతే నౌదువు గాక ఆతుమైన .సెం.27 . 285 : 422
1235.ఆతనికే వలతు నే ననిిెంటాను కాతరాన .సెం.23 . 37 : 55
1236.ఆతనిగతు లొరుల కలవడునా తతి .సెం.23 . 394 : 589
1237.ఆతనితలపు గెంటి ర్ెంత చాలదా నేడు .సెం.26 . 105 : 148
1238.ఆతనితలపు దెలియగరాదా నీ మతి .సెం.24 . 37 : 55
1239.ఆతనితో నీమాట్ట అనర్ము చెలులు చేచేత .సెం. 12 . 19 : 32
1240.ఆతనితోనీమాట్ట అనర్వ మీరు చేతికి .సెం. 14 . 169 : 290
1241.ఆతనినేల కసర్వ వపపటి నీవు నీ .సెం.19 . 103 : 154
1242.ఆతనినేల సాదెంచే ర్ెంగనలాల చేతికి .సెం.25 . 66 : 99
1243.ఆతనిపై నలిగేనా ఆతడు నాకలిగీనా .సెం.19 . 244 : 365
1244.ఆతనిబో పగడేము ఆతని శ్ర్ణ్ెంటిమి, ఆతడే సర్వజీవుల.సెం. 2. 337 : 499
1245.ఆతనివగల్లర్గర్ములాల చేతులువటిు బలిమిసేయకుర్వ మీరు .సెం. 8. 57 : 95
1246.ఆతుమ సెంతసపెట్టుటద యెఱుక తానే తెరువు నొలెకుెండుటిదయే.సెం. 1. 253 : 378
1247.ఆతుర్బెందుగుడవు హరినారాయణ్ కృషు, మాతల పెఱిగి నీవే .సెం. 2. 185 : 277
1248.ఆతుర్మ బెందుగుడవు అనిిటా నాకు .సెం.21. 166 : 249