పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

1145.ఆత డొకెటి సేయగా అట్టు వొకటిసేయ కీతరి .సెం.26 . 415 : 599
1146.ఆతడదే నేనిదె అములాల నీతితోడ నడుగర్వ .సెం.16 . 187 : 279
1147.ఆతడదే నేనిదె అసలు మిగిల్లను మతకము .సెం.16 . 241 : 360
1148.ఆతడ్ల య్యతడు పెద్ద హనుమెంతుడు చేతులారా నక్షుని జెెండివేసినాడట .సెం. 4. 95 : 141
1149.ఆతడిచిిన చనవే అనిిటా నీకు గాతసేయకిెంతట .సెం. 7. 83 : 136
1150.ఆతడితడ్ల వెని లెంతట దొెంగిలినాడు య్యతడ్ల దేవకిగని యిెంద్రనీలమాణికము .సెం. 4. 5 : 6
1151.ఆతడిదె నీవిదె అనిిటాను జాణ్లు .సెం.21. 15 : 22
1152.ఆతడిదె నీవిదె అర్గర్తేటికే కాతరాన .సెం.20 . : 457
1153.ఆతడిదె నీవిదె ఆసల్లలాె నర్వేరె చేతికి లోనాయ బతి చెలుెనమాు .సెం. 8. 49 : 82
1154.ఆతడు చెపిపనటె అెండనే కూచుెండగదే రాతిరీ .సెం. 13 . 53 : 89
1155.ఆతడు జాణ్గాబటిు అట్టులోనికి దీసి యేతుల్లలాె జెలె బెట్టునేమి సేసేవే .సెం. 7. 319 : 521
1156.ఆతడు తానే మనిిెంచినపుడు ననుి చేతికి .సెం. 12 . 104 : 181
1157.ఆతడు నీకెంట్ట జాణ్ డదెఱగవా యేతుల .సెం.18 371 : 555
1158.ఆతడు నీకు మోహిెంచ్చ ననిిటా బతిి సేసీని .సెం.18 28 : 41
1159.ఆతడు నీచేత జికెె నదవో నేడూ నీ .సెం.21. 150 : 224
1160.ఆతడు నీమోము చూచ్చ నపపటినుెండి .సెం. 14 . 299 : 517
1161.ఆతడు నీర్తులకు నాససేయగా చేతులారా .సెం.28. 52 : 77
1162.ఆతడు నీవాడినట్టు అనిిపనులును జేసు .సెం.27 . 296 : 438
1163.ఆతడు నీవు నేకమై అనుభవిెంతువుగాక .సెం.21. 132 : 197
1164.ఆతడు నీవు నొకెట్ట అెంద్రు నఱుగుదురు .సెం. 9. 139 : 242
1165.ఆతడు నీవు నొకెటైతే నౌదురుగాక యేతున .సెం. 7. 15 : 23
1166.ఆతడు బతిిగలడు అనిిటా నీపై నిదే నీతి .సెం. 13 . 202 : 337
1167.ఆతడు బతిిసేయగా ననీి నమరె నీకు .సెం.24 . 143 : 214
1168.ఆతడు మగడు నీకు నతివవు నీ వైతి చేతికి .సెం. 12 . 271 : 474
1169.ఆతడు మొద్లనే యనెంగుడూ ర్తివసెంత .సెం.23 . 400 : 599
1170.ఆతడు సేసేచేత కవిసరిదాకితేను య్యతల .సెం. 9. 164 : 286
1171.ఆతడు సేసేటి వినయమునకా నీబిగువు .సెం.23 . 239 : 358
1172.ఆతడూ నీవూ నొకెట్ట అెండవార్లే వేరు .సెం. 14 . 50 : 82
1173.ఆతడూ నే నొకెట్ట యర్సి చూడగనేల .సెం.29 . 278 : 418
1174.ఆతడెెంత నీ వెెంత అదేమే నీవు యేతరితనము .సెం.28. 153 : 229
1175.ఆతడెెంత నీవెెంత ఆయగా మెందెమేళము .సెం.22 . 237 : 355
1176.ఆతడెకెడ నునాిడో అతివలు నా కెఱుగిెంచర్వ .సెం. 12 . 239 : 417
1177.ఆతడే కావల్లనెంట్ట అట్టు పెందుసేసేగాక .సెం.22 . 215 : 322
1178.ఆతడే న నిెందుకుగా అట్టు కూరిమి గసరీ .సెం.21. 57 : 84
1179.ఆతడే నీవు గావా అెందుకేమే కాతర్పు .సెం.27 . 202 : 299
1180.ఆతడే బ్రహుణ్యదైవ మాదమూలమైనవాడు ఆతని మానుటల్లలాె నవిధిపూర్వకము .సెం. 3. 241 : 358
1181.ఆతడే మనిిెంచ్చగాక అెందుకేమె చెలులాల .సెం.26 . 287 : 411
1182.ఆతడే యజమానుడు ఆదనారాయణ్యడు, ఆతని బెంటెము మాకు ననిిటా నిశిిెంతము .సెం. 2. 159 : 237
1183.ఆతడే యినిియు నిచుి నడిగినవలాెను చేతిలోనే వుెండగాను చిెంతిెంచరు హరిని .సెం. 3. 107 : 160
1184.ఆతడే య్యడకు వచ్చి ననిిటికిని య్యతల .సెం.16 . 257 : 384
1185.ఆతడే యెరుగును అెంకెలైన తగులు చేతిలోనే .సెం. 7. 122 : 200
1186.ఆతడే యెరుగును మము బుటిుెంచిన యెంతరాతు యగునీశ్వరుడు .సెం. 4. 297 : 442
1187.ఆతడే యెఱగడ్ల అతివ నీ లాగులు .సెం.29 . 122 : 183
1188.ఆతడే యెఱగడ్ల ఆకెలాగు రాతి గుెండెతోడ దా రాకుెంట్ట మాననీ .సెం. 5. 7 : 9
1189.ఆతడే యెఱుగునూ అనిి సుదుదలు .సెం.25 . 167 : 250
1190.ఆతడేడ నీవేడ ఆసలేల సేసీవే కాతరాన .సెం.28. 320 : 486
1191.ఆతడేపో చెలియా మాయాతడు చేతనే పర్ము చూపి చెలువైన యాతడు .సెం. 5. 61 : 89
1192.ఆతడేపో మాయేలిక ఆతడే జగనూులమతడే శ్రీవేెంకటాద్రియెందు మీదదైవము .సెం. 4. 73 : 109
1193.ఆతడేమి నీవేమి అవుగాములిెందులోనేమి కాతర్పు ద్మకము .సెం. 7. 253 : 412
1194.ఆతడో యెఱుగును అనిి పనులు నీతి యెెంచితే .సెం. 12 . 242 : 423
1195.ఆతనవివదద కెంపితే ననీి గడిెంచుకెంటివి .సెం.28. 109 : 163
1196.ఆతని కనిియు నిెంపులై యుెండగా య్యతల .సెం. 12 . 214 : 374