పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

1249.ఆతుర్మే నలవాయనమాు య్యయేతులును .సెం.24 . 18 : 26
1250.ఆద్ట ద్యద్లచి యాద్రిెంచినెంతె చాలు .సెం. 7. 4 : 5
1251.ఆద్రిెంచవయాయ అెంగన నిెంతటనై నా .సెం.19 . 79 : 117
1252.ఆద్రిెంచి మెంచిమాట లాడేగాక .సెం.23 . 65 : 97
1253.ఆదదేవ పర్మాతుమా వేద్వేదాెంత వేద్య నమోనమో .సెం. 1. 193 : 289
1254.ఆదదేవుడనగ మొద్ల నవతరిెంచి జలధి సొచిి వేద్ములును .సెం. 1. 216 : 324
1255.ఆదదేవుడై అెంద్రిపాలిటికీ దేవుడై వచెి నితడు .సెం. 1. 87 : 127
1256.ఆదపురుషా అఖిలాెంతర్ెంగా భూదేవతార్మణ్ భోగీెంద్రశ్యనా .సెం. 4. 385 : 568
1257.ఆదమ పూరుష్ణ డచుయతు డచలు డనెంతుెం డమలుడు .సెం. 1. 55 : 80
1258.ఆదమపురుమనియెండ నదే సోదెంచి చూచిన .సెం. 7. 174 : 281
1259.ఆదమపురుష్ణడు అహోబలమునను వేదాద్రిగుహలో వెలసీ వాడే .సెం. 3. 341 : 507
1260.ఆదమునుల సిదాధెంజనము యేదెస జూచిన నిదవో వీడే .సెం. 1. 175 : 261
1261.ఆదమూరిి య్యతడు ప్రహాెద్వర్దుడు యేదెస జూచినా దాన య్యతడిద దేవుడు .సెం. 4. 354 : 524
1262.ఆదమూలమే మాకు నెంగర్క్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవర్క్ష .సెం. 4. 33 : 49
1263.ఆదవిష్ణు వీతడే యటర్మాు ఆదగని భూభార్ మణ్చ్చనోయమాు .సెం. 3. 129 : 193
1264.ఆనెంద్నిలయ ప్రహాెద్వర్దా భానుశ్శినేత్ర జయ ప్రహాెద్వర్దా .సెం. 3. 337 : 502
1265.ఆన తియయవయాయ నినుి నడిగేము చెలులము .సెం.16 . 11 : 15
1266.ఆన తియయవయాయ మాకు నామేలు వినేముగాని .సెం.24 . 263 : 394
1267.ఆన లిెంకా బెట్టుకనే వౌరా నీవు కానవచెి .సెం. 11. 168 : 292
1268.ఆన లేల పెట్టుకనే వపపటి నాతో దాని కేమి .సెం. 11. 216 : 376
1269.ఆన వెటిునా మానరు అపపటి మీరు పానిపటిు .సెం. 11. 318 : 555
1270.ఆన వెట్టుకెందునట్ట అటని నేను తానే .సెం. 13 . 288 : 480
1271.ఆన వెట్టుదువు నీవపపటి నానోర్ణ్చి వోరి నీ నిజానకు నాతో నేడైన మానరా .సెం. 5. 151 : 222
1272.ఆనక పోరాదుగాని అెండనుెండ వార్ము నిను నీవెర్గలేవు .సెం. 7. 141 : 227
1273.ఆనతిచిితే నేమాయ నెందుకేమే వూని నే .సెం.26 . 405 : 584
1274.ఆనతిచేివు నాతోను ఆపెమీద మోహమున .సెం.16 . 361 : 541
1275.ఆనతిమాు వినేగాని అద గెంత య్యనలత .సెం.21. 284 : 425
1276.ఆనతిముు నాతోను అనుమానము గలితే నేనికెడనుెండగానో .సెం. 7. 238 : 386
1277.ఆనతియయ గద్వే అెందుకే కాచుకునాిడను, పూనుక నీ వెెంత నేర్పరివైనా భువి మనసు పేద్ను .సెం. 2. 201 : 301
1278.ఆనతియయగద్వయయ ఆకడనీకడ నీకు .సెం.22 . 36 : 53
1279.ఆనతియయగద్వే అదయు మాసెంతోసమే .సెం.23 . 259 : 388
1280.ఆనతియయవయయ అదేల దాచేవు య్య నేరుప .సెం.19 . 45 : 66
1281.ఆనతియయవయయ నాకు నెంద్ముగ వినేగాని .సెం.24 . 312 : 467
1282.ఆనతియయవయాయ అెందుకు మాట్టఱుగుదు .సెం.21. 240 : 360
1283.ఆనతియయవయాయ నాకు నాసుదుదలు .సెం.25 . 113 : 169
1284.ఆనతియయవయాయ నాతో నకెడి సుదుదల్లలాెను .సెం.28. 224 : 337
1285.ఆనతియయవయాయ నాతో నామేలు వినే నేను .సెం.25 . 157 : 234
1286.ఆనతియయవయాయ నీవాతర్వాతి మాట .సెం.19 . 211 : 316
1287.ఆనతియయవయాయ మాట అమర్ లిడిెంచుకని .సెం.26 . 380 : 547
1288.ఆనతియయవయాయ వినే నవీ గనిి వేడుకలు .సెం.29 . 140 : 209
1289.ఆనతియయవల్ల నాకు నిడిగే నిదవో నినుి .సెం.24 . 238 : 356
1290.ఆనతియయవే మాతో నానతిమనినల్లలాె .సెం.26 . 255 : 364
1291.ఆనతీయవయయ నాకు నట్టు వొకెమనసుగా .సెం. 13 . 215 : 359
1292.ఆనతీయవయాయ నీయపపణ్ గావల్ల నాకు కానుకిెంద్ నిముపెండు కెందువ .సెం. 7. 335 : 547
1293.ఆనతీవయయ అనుమానిెంచక దానికేమి .సెం.23 . 347 : 519
1294.ఆనతీవయయ నాతోను అలెదవో చెలియ .సెం.27 . 142 : 211
1295.ఆనతీవయయ నీ వేళలవి యెట్టు యెఱుగము వూని .సెం. 12 . 202 : 352
1296.ఆనతీవయయ యేమిటా నడడము లేదు నేడు .సెం.27 . 268 : 396
1297.ఆనతీవయాయ నాకు నద వినవేడుకయ్యయ .సెం.18 258 : 385
1298.ఆనతీవయాయ నాకు ననిియు వినేగాని .సెం.23 . 191 : 285
1299.ఆనతీవయాయ నీమోహపుదేవులసుదుదలు .సెం.22 . 248 : 371
1300.ఆనతీవయాయ నీవు ఆకెకు వినివిెంచేము .సెం.16 . 375 : 562