పుట:Andhrula Charitramu Part-1.pdf/413

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


దాశరథి శతకము:-పై సుమతిశతకమువలెనె టీకాతాత్పర్యసహితము 0 2 0
శ్రీవేంకటేశ్వర శతకము:- పై సుమతిశతకమువలెనె టీకాతాత్పర్యసహితము 0 2 0
శ్రీవిష్ణుసహస్రనామస్తోత్రము నామావళిమాత్రము 0 2 0
శ్రీభగవద్గీత:- మూలము మాత్రము పారాయణయోగ్యమై చిన్నసైజున కిత్తానుబైండు చేయబడియున్నది 0 4 0
శ్రీయఃప్పతిపడి:- తెనుగు వచనము. 0 2 0
తత్త్వనిరూపణమ్-ఆంధ్రలిపి:-ఇది వాదికేసరి-శ్రీ అగియ మణావాళజీయర్ సాదించినది. 0 8 0
ముదాలయిరం: ఆంధ్రలిపి:- ఇందు ఒక్కొక్క పదియందు ప్రతిపాదింపబడినవిషయము లాయపదియొద్దనే సంక్షేపముగా చేర్చబడియున్నవి. మిగుల మేలిమిగల దళసరికాగితములయందచ్చొత్తింపబడి చిత్రమైన అంచులతో మేలైన కిత్తానుబైండుచేయబడియున్నది. 0 12 0
తిరువాయ్ మొ - ఆంధ్రలిపి:- ఇందు ముదలాయిరమువలెనె విషయసంక్షేపమును, ద్రమిడోపనిషత్సంగతియు, ద్రమిడోపనిషత్తాత్పర్యరత్నావళియు, తిరువాయ్ మొ నూ న్దాదియు గలదై మేలైన కిత్తానుబైండుచేయబడియున్నది 0 12 0
భగవద్రామానుజ దివ్యచరిత్రము -ఇంగ్లీషులిపి:- మిగుల తేలికగానుండు చాలమేలైన కాగితములయందు ముద్రింపబడి కాలికోబైండు చేయబడియున్నది 2 0 0
డిటో కాగితపుకవర్ 1 0 0

వలయువారలు క్రిందివిలాసమునకు వ్రాసి తెప్పించుకొనవలయును.

అర్. వేంకటేశ్వర అండు కంపెని వారు,

ఆనందముద్రాయంత్రాలయాధిపతులు.

R VENKATESHWAR & CO,

Ananda Press, Madras