పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/639

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


578 ويع )O భా షా చరిత్ర ము رن హిందూ స్థానీ, అరబ్బీ పెర్షియనుపదములు తెనుఁగునఁ జేరునప్పడు కలుగు నూర్పులు. [హి-హిదూస్టానీ; అ=అరబీ పె= పెరి యను.] © 3) જોષ I. అచ్చులు. (1) (అ) పవాదిని:...నినార్ (నవాగ); 8ন্য-০৫) (డవాలి). (es) పదనుధ్యనుందు: దాఖల్, దాఖలా (దాఖలా); దఖల్ (దఖలు); ఆఖ (ఆఖరు); రాతిబ్ (రాతబు). (ఇ) పదాంతమున:—కఇద్ (కయిదు). హrg$r్చము. ప చు నకు గీర ను:_ (2) హల్లో , పూర్వాచ్చు q}} నౌ_. హిం. పహ్రా (పారా); 29 ত- 22O5 (తాందు); బెనౌుర స్(బెహరా); నానుస్ (నా మా), పెహ్గస్ (పేగస్తు); ক্ৰত ১× সম্প (కాయిడా); "కాన్ ఖానూ (కాస్థానా), బాగహ్ (బాగా); మేకప్ (డేరా), బ్ఖహ్ (కద్దా); తర్జమహ్ (తెర్జుమా); NCజీఫస్ (NJ ఫా), మాహ్ (భీనూ). ప-శాదస్Fు (హశా దా), తిన్కి_హ్ (లెనిఖీ); మన్వదస్ (నుసో యిదా); నమూ నమోు (నమూనా); ప– నేుపహ్ని (హమేషా); ప-ుగా వుహ్ (హంగామా), గ్_ఫారిగ్ఖడి : సారి త్, సాగ్నీష్లు, ద్_నహిద్ (నహీ). (3) హల్లోువుగాయినను గొన్ని గొట్లఁ బూర్వాచ్చునకు గీర్ధము రాదు:_ వుహ్లౌభి (ను తాచి), (4) కొన్నిచోట్ల ، ريم" దాగమును వచ్చును.—అ. తిక్రార్ (és రారు); హి, కంకు (ంకరి); మెహ్నత్ (మెహనత్తు, హ-లోపమువలన మేనతు'); మహ్జ5 (వుహజరు); నగ్రోల్" (నకలు); మతలబ్ (వుతలబు); మొుహ్ర్ (మొహరు); <5「5丁 (నజరు); నిర్" (నిరఖు); 35°5丁 (నగదు); దఖ్"ల్ (దఖలు); మిన్ హా (మినహా); හL (ముజరా); వ్చెనొుగ్రీ బాన్ (మెహర్బానీ); షహ్క్ (షహగు); ఫిక్ (ఫిక రు); పర్త్ (షరతు); భ డ్వా (భడవ); @, తకార్ (తికరాగు) 5Y గొన్ని శబ్దములలో ন্য তে০× 33:৩৩ నచ్చును:—తగహ్ (తగహా) (సలహా); ੀ-ੇ (సాగా); మూక్ర్ (నుజాకా); మేజ్ (మేజా); y ( అ, సల