పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/640

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


S S-- گاه به - که ہ۔ یہی مکس లెనుఁగునఁ బేరిసె యస్య దేశీయు ঠ ?923 93) ১৩ 579 C వెూజ్ (మోజా); శ్ర్చీ$TS (టకోరా), పెూట్ (వెూు ်'့်-), (పర దా), ఫర్తాన్ (ఫర్హానా); "ন্ত - (సౌజా), ; లా (లాసా) (6) కొన్నియెడల నిబాNనునుగును;_కొత మిగా ( మిరి), బేసర్ (బెసరి); అ. తుర్రా, (తురాయి). (7) కొన్నియెడల ని దాగ వునుగును:- - మెహి ్సన్ (మెహర్చా కి స్ట్ (కి స్త్రీ); వుంజల్ (మజిలీ), గొు (గో); మి నాక్ (లు సాక్షి), ని (తనిఖీ); పై వూ యమ్ (వై వూయషి). அப்து-ஆ 2— 3); ੱਚ (8) సాధారణముగా నతను దుదాగి ను ను^ువు గను:__Nూ (గ లేబు); కఇద్ (కయిదు); తెర ఫ్ (తుఫు), సూక్మ్ (హురుసు), నెయిన్(మొహరు); బుజ్ (బురుజు); రుస్మ్ (పసుపు), °ご (సిరాబు) రద్ (రద్దు); రఇయత్ (రైతు) ఉత్తు పదవుధ్యముదు చేరుటయుఁ గలగ:- ను క్యా నుండువా); y ఖండ్వా (ఖండు వా); మొహె (మొహురు), ಬು (బురుజు). (9) కొన్ని శబ్దములలో నెదాగనునుగును:-గో (గో నె). (10) కొన్ని శబ్దములకు ముప్రశ్యియము చేయను:_కాగజ్ (জ" తము, - దము); కుందన్ (కుందనము), λάξ (గజు), వ్పై బాన్ (మైదా నము); ఘడియాల్ (గిడియారను), బరాత్ (బరాతనయి), పొట్లా (పొట్లను); అమానత్ (అమాంతము), ఖందక్ (కందకము); ^ంగాల్ (గుగాళము), దస్త్రం (ద స్తరము); దుకాన్ (దుకాణసు); అంబౌు (అుబౌనము); ఆ వె" _ష్టం (ద స్తరము) ( \ (ఆవము); గుంబద్ (గుమ్లటము); బొక్ (రొక్కను). (11) కొన్నియెడల నచ్చు లోపించి, పూర్వాచ్చు శీర్థమగును.-- తలలుక్ (తాలూకు, విణ); తఆల్లుకా (తాలూకా). Ç സ്തം ്റ (12) కొన్ని శబ్దములలోని యచ్చులు లో చును:__ మె. తరావ్ (త్రాసు); エめ。 తైయాన్ (తయారు), పె. ముల (వూఫు). మాం. వూలూ ఆ(హల్వా): అ. నక్కాపీ (నక్స్). (13) కొన్నియెడల నచ్చులకుఁ ပ္တိ) S۱ که با ت: تش) . رنسس : رنمن ۸ تیر (14) అచ్చుల పరిప_ర్తనము:-- అ—ఆ: నుషల్ (నుసాలా), నుమూల్ (మామూలు), కర్ కూన్ (కార్కోసు); ఫెన్ అ (ಸಿಮ್ಸಿ), ૯ %) છે (బాతు), అనర్గా (ఆవర్ణా); అ. తలబ్ (తలాబు); ఆు. ఫ , హే (భౌజీ); ఆు, దవా (బ" నా); అ, జబ్బ (జబాA).