పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/562

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


منبعها وع చ్ఛిక ప్ర, కర ణ ము. 505 నష్టశబ్దములు N _ _. తెనుఁగువారి వ్వవహారమునుండి లోపించిన యనేక పదములు నిస్టు ఎటువులు* వూత్రుము నిలిచియున్నవి. ఆయా వ సువులు లోపించుట వలన నాపదము O t 雕 లును చినవి 5 కొన్నిటికర్థభేదము కలిగినది ; కొన్ని వికారసుల బొంది తవు రూపమును వూరుకొన్నవి, నిఘంటువులలో నిలిచిన నషపదము து- 0.) ులోఁ గొన్ని నేఁడు తెనుఁగు దేశమున నే సాంతమునందయిన వాంక్ష-క ఆrశీ సున్నవే వెూ Tలేలియనుడు, గ్రంధసులలోని కెక్కిన కొన్ని పగనులు గ్రాక సంపదాయానుసారముగఁ గవులు వాశినవి కొన్నియు, వూO క్షశ్రీ): న్యనహర ు మాత్రనుంు కొన్నియునై యుండును. నూoంక్షన్రి)క్ష న్యవహారనున నాయా పదములు గొన్ని నేఁడును నేమూలనో, మే చిన్న సంఘములోనో, నిలిచియుండుట యాసంభవము కాదు. విశాలాంචූලීపంచమున హైదశిన Sనెక్కడనయిన వీనిలోఁ గొన్నియైనను నిలిచియుండనచ్చును. చేనుకూగ వెంకట గ్రవి తన విజయ విలాసము గొ* గ్రOXుల్ దీర్చిన వైరిణీ అవిక ” అని కంK" పదనును బ్రయోగింపఁగా ద్చా కప్రుయుక్షత్వ దిగువు పట్టినదని యెవరో యాక్షేపించిరట. దానివై నాతఁడు దానిప్రుయుక్తత్వమును సాధించుటకు దేశమునఁదిరుగుచు నొకగొల్ల కుటుంబము పంచఁ జేరెనట. అచట అత్త కోడ ల్చి • బిడ్డకు కంగో స్తివా ?” అని యుగఁగా విని వేంకటకవి పరనూునంద భరితుఁడై 'క్షOK' ఆనఁగా నే వుని ప్రశ్ని చెనట. তে০ং)৪ ** ఉగ్గు అని యా యత్త ఆర్థసు చెన్సెనఁట, Q3 యసు నాకవి తనపద్యమున కనుసంధించి ( & ఉగ్గుల్ దీర్చిన వైరిణీఱవిక ' అనగా ముడుతలు పడకుండ నున్నఱవిక యని యర్థమును సన్ముంచెనట. & & బిడ్డలకుపోయు ఉగ్గు ל ו అనునర్థముగల 'క్షంగు' పదమును 'ముడుత' అనువర్థమున సను Oచుట సరికాకపోయినను, నాయా పదను లెక్క_: నో వాడకయందుంగుసేనుట కీ కధ నిదర్శనముగా నున్నది. ఆంధ్ర దేశమంగతిటను జనపద్యమున నాకు శ్రుతిగోచ రము కాక, నిఘంటువులందును బూర్వకాలపు ఫెసులుగును నూత్రము గానవచ్చుచున్న కొన్ని శబ్దములను వేర్వేలునిములుగ నీక్రింది పొందుపఱుచు చున్నాను. ధాతువులు అంచు = ఆజాపించు; అంజు = భయపడు; ఆగలు(చు) = పగులు (చు); అగు’ ధాతువు సాపక్ష్యశుచు, “అవు’ నకే యొక్కు-వ ప్రచారము. అx ధాతువులోని K వర్ణము వు' గ మాటీ, అవును, అనుర మొదలగు రూపములను, యు"X నూశ్రీ అయి, అయిన, అయితిని (-మి - -) 64