పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/539

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


482 )فين C( భా షా చ రి , త, ము ஞ் الصفا (18) తలము: శ. ర. దే. - శక్యము. ఇది తరము నకు రూపాంత రము, చూ, తరము. (14) తాత. శ.ర. ప్రకారము తండ్రికిఁ దండ్రి) యను నర్థమున దేశ్య ము. కాని, యిది యర్ధవిశేషము నొందిన సంస్కృతమందలి తాత్ర' శబ్దమే. తండ్రి, యనునది జసకునికి రూఢి కాగా, తాత శబ్దము తండ్రి,తండ్రి); ಕೆ తల్లితండ్రి,కి రూఢియైనది. ਠੰਠਾਂ; పూజ్యడు అనునర్థమున నిది సి తాను హు さっ丁ていン నికిని, నూ తామహునికిని రూఢిమెన దనవచ్చును. Čy (15) దండము : శ. ర. " దే. నమస్కారము. " చూ, సాష్టాంగ దండ ప నౌవుములు .' అష్టాంగములును దండమువలె పడియుండునట్లు పూ للصبا للمفا వుము చేయుట. ప్రణామార్థమున దండము'న కర్థవిశేషము A@A3ら。 (16) దోణము : ‘ మల్ల సాధన విశేషము ; మ్రా)ను సుకరముగా చీలుటకై యక్కడక్కడ చెక్కిన మేకులను దిగగొట్టడి యుపకరణవిశే పము '. - ఈ రెండును దో గా క్రారమున నుండుటచే వాని కాయస్థవిశే المكلا పము కలిగియుండును. (17) మాత: సం, కొంచెము, కొలఁది. 'చిన్న వుందు గుటిక' అను నవి శేషము Xき)Xぐら。 いこ/ వుత్తా. (18) ముదితి : శ. ర దే. - సంస్కృత శబ్దమునకే తెనుగున నర్థ భేదము కలిగినదనవచ్చును. లేదా, సం, ముకా + இ = கு ముస్థిఆ + ఇత్తి = * వుద్ది. నుద్ది లై" = లేనుఁగు : ముదితి, అనియైనను జెప్పవచ్పును. © GᎮ←Ꭾ ❍ ☾Ꭾ مساك ్పు ఎ్చ (19) మేళము . శ. ర. దే. కాని, సంస్కృతపదమగు మేళ = గుంపు, కూడిక, అను దానికే ఆర్థ భేదముకలిగి వుంగల మేళము, బోగము మేళము మొద లగు నర్థములుగూడ Χέ)λ:ύξ). (20) రంగము : శ. ర. దే. సో దె. - సం. గ్రంగము = నాటక రంగము ; నాటకరంగములో అనేక "త్రుసులు నటించుచు ధ్వనిచేయునట్లు చేయుట యను సర్థవిశేషము N@A38. (21) లంక : శ. ర. దే. దీవి. - ఇది 'లంకా" ద్వీపమును సంజ్ఞావాచక దేశ నామమై, రానూయణ కధాప్రాబల్యమున ఎట్టి దీవి కైనను బేరుగా బరిణమిOచినది. (22) వరట : శ. గ. దే. పేఁడయెండిన చెక్క ; ప్రా, వరహాడ వరహశీడి అ - బయట వదలఁబడినది - పేఁడ.