పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/499

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


440 ఆ 6 గ్ర, భాషా చరి శ్రీ యు నిత్యగుణములను డెల్పునప్పడు, ఉదా. &br వృt. () అతిశామ్స ముస. ఉదా: ఉదరిణీ కన్యా, (6) సంసర్గార్థమున, ఆ నఁగా ఒకదాన్విr కూ యున్న అనునస్థనును ఉదా: దండీ, ఛశ్రీ (7) అ_స్త్యర్థమున, ניס לז అస్తినూన్, (1) రస, రూప, నిర్ణ, గివిధ స్పర్శ జ స్నేహ, భావముల x. చకములపై ముతిుప్ప వచ్చును. ఆు, ఏకాచ్చులుగల శబ్దములమిర్సా మతుప్పవచ్చును. ఉదా. సనాన్, సూపనా , వనా, Xం:్ప o వాన్, శబ్దవాన్ ; స్వవాన్, (ii) ను గ్రా5 నుంువును గౌని యుపధార్గముగాగాని $ల శ్యగు.) విూఁదను, అ, రి, లు అుత్రముందుగాని, యుపధ్యా నమునఁగాని $లశబ్దముల మికాదను మత్' కు వూఱుగ వల్' నచ్చును. యవాదులనై వత్రాదు' వుల్వచ్చును. యన, దల్మి, ఊర్మి, భూమి, కృమి, కుంచా, వ శౌద్రాకౌ, ధాహ్ శబ్దములు యవాదులు. ఉదా: అంత్యమకారమునకు: క్రేం వాన్'; ఉపభావుకారమునకు: లక్ష్మీవాన్ ; అంత్య ఆకారమునకు: జ్ఞానవాన్ ; అంత్య ఆకారమునకు: విద్యావాన్ ; ఆకార ముపధగాఁగల శబ్దములకు: యశ స్వాన్; ఆకారమునకు: భాస్వాన్. - యవాదులపై : యవనూన్, మొదలయినవి. (iv) అనునాసికములుతప్ప తక్కిన వర్గీయహల్లు లOతివుందుగల శబ్ద ములపై వత్ ప్రత్యయము చేయను.3 ఉనా; విద్యుత్వాన్ , (v) వుతుప్పత్యయము చేరుటవలన సంజ్ఞావాచక మేర్పడునపుడు వత్ ప్రత్యయము చేరును. ఉదా: అహీవతీ, మునీవతీ మొదలైనవి. (vi) సంజ్ఞావాచకము లగునపుడు ఆసందీవాన్, అస్టీవాన్, చ వాన్, కశవాన్, రువుణ్వాన్, చర్మణ్వతీ అనురూపము లేర్పడును, సం వాచకములు కానప్పడు వానికి ఆసన్నవాన్, అస్థినూన్ y చక్రువాన్ , కళ్యెవాన్, లవణవాన్, చర్మవతీ, అనురూపములు గలుగును, (vii) ఉదన్వాన్ శబ్దము సముద్రమునకును,ఒకఋషి పేరుగను చెల్లును (vii) మంచిరాజుపరిపాలనముగల దేశము 'రాజన్వతీ'. వుంచి పరి పాలన ముద్దేశింపబడనప్పడు ‘రాజ వాన్' అగును.7 ప్రాకృతమున మతుప్పత్యయము. సంస్కృతమున నీరీతిగాఁ గొన్ని విధుల ననుసరించుచున్న మత్, వత్, ప్రత్యయముల ᎼᏇ యోగసువిషయమై కృతమున వ్యత్యాసము $$)入 } 1. రసాదిభ్యశ్చ. 2. మాదుపధాయాశ్చ మతోర్వోబయవాదిభ్య. 8. రుయ8. 4. సంజ్ఞాయామ్. 5. ఆసందీవదవచ్చక్రీవత్క-షీవ ద్రుమణ్పచ్చర్మణ్పతీ. 6. ఉదనా నుద ధౌచ. 7. రాజన్వాన్ సౌరాజ్యే Ç